Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

EELGISZ. - EYNCKHUYSEN

EELGISZ., MARTIJN

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman van sacr.gasth. 1464

beroep

-

overige gegevens

Verm. als getuige jan. 1465 N.B. Geen Helyez.

EELMANS, MR. JAN DIRKSZ.

geb./ovl.

-

functie(s)

-

-beroep

-

overige gegevens

Zaakwaarnemer te Den Haag voor de Bossche O.L.V. Broederschap verm. 1526-1536 (Van Dijck, Bossche Optimaten, 415).

EETEN, JACOB CLAAS (REINIERSZ.)Z. VAN (ETHEN, VAN)

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 3 jan. 1463 (Gemeentearchief Leiden, Archieven van de Kloosters 324)

beroep

-

overige gegevens

Zie over Van Eethen ook Van de Hoven van Genderen, De Heren van de Kerk. Verkocht 5 jan. 1463 2 x 1/2 van 10 morgen land ('het land van Alckemade') te 's-Gravenzande (Kloosters Delfland p. 250 reg. 161 en 162; inv. 47 Maria Magd. in Bethanië met zijn zegel). Jacob Claasz. van Eeten verkocht de regulieren van Bethaniën te 's-Gravenzande de jaarrente van 4 pd., die hij destijds van hem?? kocht, nader verm. in rentebrieven t.g.v. heer Claas Ysacsz. (Kloosters Delfland p. 252 reg. 171, inv.nr. 89 met zijn zegel). Een Jan Claasz. van Eten belendde 5 febr. 1470 met zijn erf aan achterzijde van een huis en erf aan het Noordeinde (Archief Nicolaasgasthuis 94 fol. 26vo); Jan verkocht St.Nic. 4 morgen land in Escamp (Archief Nicolaasgasthuis 157); verm. van zijn erfg. 10 okt. 1488 als bel. aan of bij de Heerstraat (Archief Nicolaasgasthuis 94 fol. 24vo). Een Bartholomeeus van Eethen verm. 6 mrt. 1438 (Rockanje, Ons Voorgeslacht 78 p. 427). Een mr. Bertelmeeus van Eeten was in of voor 1473 geh.m. Yeve, zr. van Pijn Gerritsz.; 17 febr. 1477 belening van zijn zoon Martijn met 4 1/2 morgen land onder De Lier bij ovl. van zijn moeder, leen van de Lek (Ons Voorgeslacht 1982 p. 154). Reyner Claasz. van Eten, mr. art. en lic. beide rechten, kanunnik van Oudmunster, verkocht 1/2 van 15 1/2 gemeten land in Westenrijk (Delftse Statenkloosters p 378 reg. 87); raad van de bisschop, schonk Kartuizers bij Delft 1/2 van 15 1/2 gemet land in Westenrijk (Ibidem p. 498 reg. 167); over hem ook Kokken, Staten, 179). Jan Claasz. van Eeten, grootvader, is aanwezig als Jan Croock zijn kinderen Claas (6 jr.), Maryeken (4), Lauris (2) en Pieter (1) moederlijk erfdeel (36 ponden groten Vl.) bewijst (14 jan. 1486) (Archief Weeskamer 116 fol. 46). Collatio et permissio van hr. Cornelis Jansz. van Eten tot kapelanie van Alle Heiligen en S.Pieter Apostel in S. Jacob 1477/'78, niets betaald, zijnde de broederszoon van mr. Reyner van Eten; na afstand (voor 1484/'85) aanstelling van Christiaan Willems z., clericus (Grijpink, Register op de parochiën V 146); 1477/78 Hr. Jan van Eten tot S. Annakapelanie in S Pieter, Leiden, op verzoek van mr. Reiner geen betaling; 1477/78 op kapelanie van Allerheiligen en Anna in S. Pieter W.Wsz. na resignatie door hr. Cornelis van Eten (Grijpink, Register op de parochiën, IV 20) 1479/80 Mr. Jacob van Eten, zn. van de broer van Reinier, op vicarie Alle Heiligen in bijzonder S. Pieter, in St.-Pieterskerk, Leiden, na dood van Mr. Jacob van der Goude (Grijpink, Register op de parochiën IV 37); St.-Pietersvicarie ald.: hiervan deed Mr. Jacob, Utrechts kanunn ik, 1485/86 afstand (Grijpink, Register op de parochiën 49) Hoppenbrouwers 185-186: mr. Reinier van Eethen uit ambtenarenfamilie; gelijknamige grootvader mr. Reiner Claasz. van Eethen 1378-'91 rentmr. van de Heusdense domeinen later notaris te Heusden, als zodanig tot in 1420 ald. verm.; diens zoon Claas Reinersz. 1382 al dienaar van castellanus Willem van Kronenburg. Eind 1396-begin 1397 aangesteld tot rentmr. van Heusden, zeker tot in 1405 in funktie. Hij tr. dr. van de Heusdense schepen Jan uten Ham. Claas Reinersz. was deken van OLV Broederschap te Heusden. Mr. Reiner was universitair geschoold jurist; 1449-'54 stadssecretaris van Leiden, daarna van Delft [verm. 11 mei 1457, Hoppenbrouwers p. 897 nt. 87]. Had prebende te Utrecht in kapittel van St.-Salvator. Hij ovl. in 1486 (Marsilje, Financ. Leiden 92).

EETEN, WOUTER JACOB CLAASZ.Z. VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

gasth.mr. van St.-Nicolaas 1468 (ongetwijfeld mr. Wouter berbier, gasth.mr. 1470, '77)

beroep

barbier

overige gegevens

Wouter berbier was 25 juli 1464 een der arbiters in geschil tussen gilden van St. Sebastiaan en van St. Chrispijn en St. Chrispiaan (Oud Archief 5491)

EGMOND, GERRIT VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1394-'96 (comm. 26 okt. 1394, ingaande per 30 nov. 1394 (Scheffer, Beveelboeken I 15= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 892 fol. 23vo) (rekent met Steven van Maurik, 18 febr.-20 dec.) (Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 2009-2010); baljuw van Medemblik 1397, 1393 raad van Albrecht, 1398 een der 14 landsbewaarders van Friesland, 1400 baljuw van Kennemerland en West-Friesland (Dek, Egmond 1e dr., 73), hoogheemraad van Delfland 1391-1396 (Postma, Delfland, 414)

beroep

-

overige gegevens

Zoon van Jan I, heer van Egmond en Guyote van IJselstein; tr. Wilhelmina, vrouw van Wateringen, dr. van Albrecht (Dek, Egmond 14 en 73).

ENGEBRECHTSZ., DIRK

geb./ovl.

geb. ca. 1399 (was 28 jan. 1472 ca. 72 jaar (Algemeen Rijksarchief Brussel, Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Holland nr. 1).

functie(s)

hoofdman van sacr.gasth. 1464

beroep

-

overige gegevens

In St.-Jacob memorie van Dirk Engebrechtsz. en Margriet Andriesdr. (Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 3).

ENGEBRECHTSZ., JACOB

geb./ovl.

-

functie(s)

gasth.mr. St.-Nicolaas 1478, 1480

beroep

-

overige gegevens

Verm. 1457 Jacob Engebrechtsz. c.s. (Archief Sacramentsgasthuis 37).

ENGEBRECHTSZ., PHILIPS

geb./ovl.

-

functie(s)

rentmeester van Noordholland ..-1351 (Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten (Zutphen, 1988) 526)

beroep

-

overige gegevens

-

ENGEBRECHTSZ., WILLEM

geb./ovl.

1468/'69 wijlen Willem Engebrechtsz., schout (De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage III p. 99 nt. a)

functie(s)

schout 1439-'66 verm. (Gemeentearchief Leiden, Archieven van de Kloosters. 29, Memorie St. Jacob 2 fol. 35vo, NA, Staten v. Holl. 2477 en 't Hart, Kerk Scheveningen 11-12); raad in het Hof van Holland 1431 (Eschauzier, 'Van Hoogstraten', Ned. Leeuw kol. 172), rentmeester-generaal van Holland, Zeeland en West-Friesland 1 jan. 1442-6 febr. 1446 (Memorialen Rosa LIV); schepen 1453/'54 (Nationaal Archief, Archief Hof van Holland 20 fol. 107vo), deken van Sacramentsgasthuis en broederschap 1453 (De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage III 60); onbezoldigd raad 1 jan. 1442-6 febr. 1446 (Memorialen Rosa XL).

beroep

-

overige gegevens

Verkocht 13 mrt. 1450 2 1/2 morgen land, bezegeling door neef Hendrik Jansz. (Gemeentearchief Leiden, Archieven van de Kloosters 29); belender aan Jacobskerkhof 5 mrt. 1459 (Memorie St. Jacob 2 fol. 35vo). Tr. Adriana Vos van Hoogstraten Jansdr. (Eschauzier kol. 172) (zie ald.); hun zn. Dirk werd 28 mrt. 1454 beleend met de helft van de korentienden (groot en klein) te Koudekerk, na zijn moeders dood (Ons Voorgeslacht 78 p. 138); hij droeg het leen over aan zijn neefzegger Jacob Coppier Hendriksz., die 15 mrt. 1469 werd beleend (Ibid.) Zegelde 24 jan. 1449 met zijn neef Jacob Jansz.) (Klo. Leiden reg. 892, zie ook reg. 833 (1447). Margriet W.E.dr. bezat 1485-'86 een lijfrente t.l.v. de stad Haarlem, was 17 jaar (Ons Voorgeslacht 1994 p. 93). Willem verm. 1436 als welgeboren man (De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage I 316).

ENGEBRECHTSZ.Z., DIRK WILLEM

geb./ovl.

geb. ca. 1432 (was 27 juni 1494 62 jaar oud (Fruin, Enqueste, 256)

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1475-1477 (m.i.v. 1 okt. 1475, voor zes jaar, RekRek 3926); schout 1466-1478 en 1490-1494 (verm.) (vgl. Hofboek p. 90, na oproer in nov. 1478 gevlucht en verbannen, later in functie hersteld, Van Gelder, Excerpten 70, Van Gent, Pertijelike Saken, 210, zie hierna, Fruin, Enqueste, 256). Bezat het bodeambacht van Gouda, verbeurde dit i.v.m. kwestie van 1478 (Van Gent, Pertijelike Saken, 251).

beroep

-

overige gegevens

RekRek 3927 fol. 4 (baljuwsrek.): ontvangst van klokkeslag: 'Van Dirck Willem Engebrechtsz. die binnen den tyde dezer rekening omtrent den ... dach van September ao LXXXVIII in een beroerte wezende tusschen des /heren van der vere/ stedehouders gesellen ende die gesellen vanden voorsch. bailliu mit Ghijsbrecht van der Burch dair seker vechtlic ende dootslagen wtquamen liep indie Hage kercke ende dede die clocke slaen om een beroerte ende vergaderinge onder tcommuyn te maken'; sindsdien is hij verbannen en zijn goed geconfisceerd. Verbanning wsl. (terwijl hij voortvluchtig elders verbleef) in febr. 1480 (Van Gent, Pertijelike Saken, 244). Ontving pardon sept. 1480/apr. 1481, geregistreerd bij de griffie 1483 (Van Gent, Pertijelike Saken 270/271; vgl. Nationaal Archief, Archief Hof van Holland 18e reg. nr. 47). De procureur-generaal en Willem Oem v. W. contra D.W., schout; eerste aanleg; wegens het luiden van de stadsklok buiten noodzaak was verweerder verbannen en waren zijn goederen verbeurd verklaard; de Grote Raad had verweerder in zijn eer en funktie hersteld. Oem die het schoutambt had waargenomen, verzette zich tegen dit herstel; verzet 16 dec. 1490 ongegrond verklaard (De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën I p. 236). W.O. v. W. contra Everaert le Prevost en Dirk Wsz.; eerste aanleg; verzette zich tegen vonnis voornoemd waarbij het Haagse schoutambt aan DW was toegewezen. Eiser stelde dat hij het ambt niet hoefde af te staan zolang de door hem gestorte borgsom niet was terugbetaald. Verzet ongegrond verklaard. De borgsom dient afzonderlijk te worden teruggevorderd (De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën I p. 246) Procedeerde voor zijn echtgenote Jacoba Claasdr. tegen Jacob van Noorde en Dirk Adriaansz. van Coukerk betr. stuk land onder Leiderdorp, dat Jacoba als douarie van haar 1e echtg. Pieter Dirksz. had ontvangen. De domproost van Utrecht (leenhr.) had aan deze overdracht zijn goedkeuring verleend. In 1484 had Jacoba het land verpacht aan Dirk Adriaansz. van Coukerk, die na enige tijd weigerde pacht te betalen, hij beriep zich op een arbitrale uitspraak van baljuw en mannen van Rijnland in een geschil tussen Jacoba en Jacob van Noorde, neef en medeërfgenaam van Pieter Dirksz., waarbij het stuk land aan Jacob werd toegewezen, die daarvoor een jaarlijkse lijfrente aan Jacoba moest uitkeren. De pacht zou derhalve voortaan aan Jacob van N. moeten worden betaald. Leidse schepenen stelden Dirk Adr. in het gelijk, waarop Jacoba in beroep ging bij Nationaal Archief, Archief Hof van Holland ; tenslotte zaak voor Grote Raad (geen sententie) (Leidenaren voor de Grote Raad p. 68, zie Gemeentearchief Leiden, Oud Rechterlijk Archief 41d fol. 138, 189 en 320).

ENGELSZ., PIETER

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1440 (23 nov.)-1445 verm. (Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 896 fol. 139vo, Mem. Rosa IV 143, V 559, II 313, IX 79, Nationaal Archief, Archief Hof van Holland 4 fol. 80, 112= Memorialen VIII nr. 206, 269), 8 mrt. 1449 verm. als baljuw van 's-Gravenzande (2e memoriaal Bossaert fol. 91, betr. conflict met Everhard van Hoogwoude; wsl. zijn direkte opvolger)

beroep

-

overige gegevens

Verkocht St.-Margietenconvent te Leiden 5 mrt. 1437 2 kampen land (totaal 7 morgen) aan de Banwatering te Wassenaar (Gemeentearchief Leiden, Archieven van de Kloosters inv.nr. 1567).

EVERSDIJCK, ADRIAAN MICHIELSZ. VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

weesmr. 1492-'93; homan van St.-Joris 1487/'88

beroep

-

overige gegevens

Broer van mr. Anthonis Michielsz., bezoldigd raad 7 febr. 1446-24 mei 1451 en 15 nov. 1451-30 juni 1463; onbezoldigd 1442, 1466 en 1467 (Memorialen Rosa XLI), rentmr.-gen. van Holland 7 febr. 1446-24 mei 1451 (Ibid XLIV), werd 1465 te Neustadt, Oostenrijk, in de door de graaf van Charolais, bij wie hij in de gunst stond, verleende adeldom bevestigd door Frederik III; zijn familie bij Van Gouthoeven, Chronycke p. 173 en Van Leeuwen, Batavia Illustrata, 964; had o.m. een zoon Adriaan. Verm. Pabon, Hofboeken p. 48; Anthonis was raad van Karel, graaf van Charolais 31 mei 1461 en 14 apr. 1462 (Ons Voorgeslacht 1961 p. 187, Acten betr. Zuid Holland in het cartularium van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht, C. Hoek). Anthonis M. van E. verliet 1487/'88 St.-Jorisschutterij (Archief Confrérie Sint Joris 12 fol. 2). Memorie van mr. Anthonis Michielsz. van Eversdijck, licentiatus werd door St. Jacob op 6 febr. gedaan (wsl. ald. begr.) (Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 3). 14.. belening van Anton Michielsz. van Eversdijk met het huis Rijnenburg te Hazerswoude (voor 12 mei 1478), grfl. leen (Ons Voorgeslacht 1987 Rijnland p. 547). Bewoonde een der huizen aan de Kneuterdijk afkomstig van de Van der Myes (Graswinckel, Kneuterdijk). Jan, zoon van Anthonis Michielsz. van Eversdijck, tr. Machteld van der Mye (van Leeuwen 964); Barbara, dr. van mr. Antonis Michielsz., non te St.-Agnes, Delft, bezat 1485-1486 een lijfrente t.l.v. de stad Haarlem, oud 30 jaar (Ons Voorgeslacht 1994 p. 96). Jan Michielsz. van Eversdijck was 1491, 1494-1495, 1499 en 1505-1506 onbezoldigd secretaris van het Nationaal Archief, Archief Hof van Holland (Memorialen Rosa LXII).

EYNCKHUYSEN, MR. VOLKERT IJSBRANDSZ VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1569 en '71, advocaat voor het Hof van Holland verm. 5 juli 1565 en 14 mei 1566 (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 961 en 1001)

beroep

-

overige gegevens

Vertegenwoordigde de abdij Loosduinen 1563 bij het vastellen van de bijdrage van de abdij t.b.v. het concilie van Trente (A. Driessen, 'Loosduinen vóór de Hervorming', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 24 (1899) 376); was geen kapelaan van de abdij zoals deze veronderstelt (Ibidem). Een Pieter Blaeusschuyt was schout van Grootebroek en Enkhuizen (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 492 fol. 108 en vo).

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief