Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

FABRI - FREDERIKSZ.

FABRI, HENRICUS

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr.gasth. 1443

beroep

-

overige gegevens

-

FEVRE, JAN JANSZ. LE (LEFEBVRE)

geb./ovl.

ovl. beluid 24 jan. 1564 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 48)

functie(s)

gasth.mr. St.-Nicolaas 1553-'57 ('54 en '55 ontbr.)

beroep

-

overige gegevens

Jan Jansz. Hemelaer voor zichzelf en echtg. Maryken Jan de Febres dr., draagt 2 okt. 1563 rente over op Mr. Melis van Haeften, advocaat voor het Hof van Holland (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 667b).

FLORISZ., WILLEM

geb./ovl.

wsl. identiek met W.F. geb. ca. 1428 (was 28 jan. 1472 ca. 43 jaar; Algemeen Rijksarchief Brussel, Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Holland nr. 1).

functie(s)

schepen 1477/'78; gasthmr. van St.-Nicolaas 1477, '78

beroep

-

overige gegevens

-

FLORY, ANTHONIUS NICASIUSZ. VAN

geb./ovl.

geb. ca. 1514 ('t Hart, Costumen 42) begr. 2 aug. 1561 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 66, vgl. Archief Confrérie Sint Joris 58 fol. 7vo en 57 fol. 3)

functie(s)

schepen 1548/'49, 1549/'50, 1550/'51, 1551/'52; deurwaarder bij het Hof van Holland (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 66)

beroep

-

overige gegevens

Verm. als belender aan de Nieuwstraat tegenover het stadhuis 14 febr. 1551 (Archief Heilige Geest 2 fol. 335 en vo). Tr. voor 27 mrt. 1551 Catharina van Amerongen; haar voordochter was Neeltje Jansdr., die op genoemde datum handelend optrad (Archief Nicolaasgasthuis 246). 29 jan. 1562 kwam Catharina van Amerongen Gillisdr., weduwe, overeen met Goessen en Willem van Flory Nicolaas' zonen (als voogden van Anthonis' weeskinderen) dat zij het huis 'Engelandt' zou behouden c.a. in de Nieuwstraat met huisraad (en schulden, o.a. van geleverde wijnen). Als uitkoop voor de helft van het goed zou zij aan haar oudste zoon Jan Anthonisz. van Flory (22 j.) 2 pd. gr. Vl. p.j. uitkeren tot zijn huwelijk en nog eens 6 pd. Vl. ineens waarmee het leen dat zijn vader kocht meer belast was dan ten tijde van de koop; zou verder zorg dragen voor de opvoeding van de andere vier kinderen (Margaretha, 20, Magdalena, 19, Gillis, 13 en Lijsbeth 12). Bij hun huwelijk ontvingen zij allen 250 car.gld. Ongedeeld bleef het land te Hazerswoude. Present o.m. Gerrit Jacobsz. (geh.m. Neeltgen van Flory Nic.dr.) (Archief Weeskamer 125 fol. 103 en vo). Een kind van Jan Anthonisz. van Flory begr. 16 okt. 1563 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 70). Schoondr. van Anthonis Nicasiusz. van Flory beluid 28-29 juni 1559 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 35). Anthonis van Flory, procureur te Den Haag, tr. Antoinette, dr. van Louf Michielsz. (zie ald.). Gillis van Flory was 8 sept. 1586 tot zijn dood in 1623 procureur-generaal van Holland (Memorialen Rosa LVI).

FLORY, NICASIUS ANTHONISZ. VAN

geb./ovl.

geb. ca. 1491-'93 ('t Hart, Costumen 22)

functie(s)

schepen 1525/'26, 1529/'30, 1530/'31, 1531/'32, 1533/'34, 1534/'35, 1535/'36, 1536/'37, 1537/'38, 1538/'39, 1539/'40, 1541/'42, 1542/'43, 1543/'44; geestmr. 1543; weesmr. 1540-'42; hoofdman sacr.gasth. 1543/'44; was 16 juli 1524, 11 juli 1534 en voor 21 apr. 1542 schout van Monster (Nationaal Archief, Archief van de abdij Loosduinen inv.nr. 36, Die van Delf en Delfland voor de grote Raad, sent. 834.43, 't Hart, Costumen 22)

beroep

wijntapper 1517/'18 (Archief Confrérie Sint Joris 23 fol. 2vo), 1525/'26: 'in Engelant', convivium van 1525 bij hem (Archief Confrérie Sint Joris 30 fol. 4vo)

overige gegevens

Tr. Marritgen, verm. 1543 (Archief Heilige Geest 65 fol. 21). Verm. als belender 16 febr. 1535 aan achterzijde huis en erf aan de Nieuwstraat tegenover het stadhuis (Archief Heilige Geest 2 fol. 334vo/335); belender 5 sept. 1537 aan de achterzijde van een huis en erf aan de Vlamincstraat (Archief Heilige Geest 761). De weduwe van Jacob van Flory Nicasiusz., Joosgen Aertsdr. verm. 7 mei 1561 (Archief Weeskamer 124 fol. 40vo). Zijn dr. Magdalena had bij David van der Houve een bastaard, Hercules, aan deze werden 30 jan. 1562 zekere penningen bewezen (als weeskind) in bijzijn van Goessen en Willem van Flory Nicasiusz., Gerrit Jacobsz. (geh.m. Neeltgen van Flory Nicasiusdr.); de vader verm. 12 sept. 1567 als baljuw van Kennemerland (Archief Weeskamer 125 fol. 58-59). Lid van St.-Joris sinds 1513/'14 (Archief Confrérie Sint Joris 22 fol. 6). Trad 6 mrt. 1542 op t.b.v. een belening (Ons Voorgeslacht 1983 p. 435). Zegelde een toren vergezeld van een schildhoofd, beladen met 3 st.-andrieskruisjes op een omzoomd schild (Ons Voorgeslacht 1987 p. 224). Een Dirk van Flory was 15 juli 1616 onmondig (Ons Voorgeslacht 1978 p. 606); vgl. over deze familie in de zeventiende eeuw ook Ons Voorgeslacht 78 p. 614.

FO(U)RIER, JAN (TYSSE (TYSON)) (ALIAS)

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr.gasth. 1532/'33, '42/'43 en '43/'44; getijdenmr. van St.-Jacob 1521

beroep

goudsmid (Voet, Goudsmeden...)

overige gegevens

Jan Tisen (Tyson) alias Fourier, uit Den Haag, contra Huych Adriaansz., goudsmid; beroep tegen vonnis Hof van Holland , dat evenals schout en schepenen van DH de eis tot terug gave van een som gelds, die door eisers vrouw Barbara aan verweerder ter beleg ging was gegeven, afwees. Verweerder zou overeenkomstig de lastgeving van Barbara, die als openbaar koopvrouw volgens de costume van Holland handelingsbevoegd was, hebben gehandeld; beroep 13 apr. 1538 ongegrond verklaard (De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën III p. 338).

FOYKENSZ., FOYKEN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1383 (3 jan.-30 nov., Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1998), vervolgens t.e.m. 18 juni 1385 met zijn vader Foyken Willemsz. (Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1999 en 1239 I fol. 21, Van Riemsdijk, Tresorie 188); rentmeester van Noord-Holland 1390-1391 (GvH 1468; 1246 fol. 6vo); baljuw van Schie- en Delfland (1384-1391) (GvH 1239 I fol. 29, 1240 I fol. 43, 1243 I fol. 13; 1244 fol. 85; 1246 fol. 6vo); beveling op hem en Philips van Dorp 17 apr. 1400 van kapiteinschap tot Staveren (GvH 202 fol. 28vo); drost (ambtman) van Altena, verm. 1403-1408 (Nationaal Archief, Archief Klooster St. Agatha te Delft 116, Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1213 fol. 5v en 203 fol. 91)

beroep

-

overige gegevens

-

FREDERIKSZ., CORNELIS

geb./ovl.

geb. ca. 1481/'82 ('t Hart, Costumen 20), ovl. in of voor 1561 (Pabon, Hofboeken p. 411)

functie(s)

schepen 1533/'34, 1536/'37, 1538/'39, 1539/'40, 1540/'41, 1547/'48; geestmr. 1538, '43-'51 ('46 en '47 ontbr.); hoofdman sacr.gasth. 1544/'45

beroep

lijndraaier (verm. 29 jan. 1544, Hyp nr. 414; Archief Heilige Geest 613)

overige gegevens

Bezat in 1512 de lijnbaan in het Westeinde en tevens een huis in de Molenstraat. (A. van der Marel, `Westerbaen, Een Zuid-Hollands geslacht van lijndraaiers, dichters, kunstschilders en theologen, Ned. Leeuw 1962, kol. 166). Bezat 2 morgen pachtland te Zoeterwoude, na ovl. van Floris Jansz., aan wie ze 16 febr. 1527 uitgegeven waren; droeg ze 1531 over aan mr. Abel van den Coulster, raad in het Hof van Holland (Nationaal Archief, Archief Kapittel St. Marie 134). Tr. Maritgen Cornelisdr. (Van der Marel, kol. 166), ovl. na 1564 (Oud rechterlijk Archief 331 fol. 88vo). Hij trad 28 jan. 1548 op als gekoren voogd van Maritgen Jan de Lyndraaiersdr., echtgenote van Bertelmeeus N. (Archief Weeskamer 91 ongefol.). Vader van o.a. Lenert Cornelisz. (zie ald.).

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief