Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

REINIERSZ. - RUYCHROCK

REINIERSZ., CLAAS

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1423

beroep

-

overige gegevens

een Van Eethen?

REYGERSBERGHE, ADRIAAN VAN

geb./ovl.

ca. 1429 geb. (was 28 jan. 1472 ca. 42 jaar oud, Rijksarchief Brussel, Archief Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland nr. 1); ovl.: na 1479, mogelijk na 1490 (Pabon p. 74)

functie(s)

hoofdman Archief Sacramentsgasthuis 1475, raammr. 1468 (Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910 286); was met Engebrecht van Camp en Dirk Jansz. backer 1469 inner van de lopende bede en van de gift van de blijde inkomste (Rijksarchief Brussel, Archief Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland nr. 1).

beroep

drapenier

overige gegevens

bezit: zie Archief Heilige Geest 916. Een huis en erf aan het kerkhof, hem 1465 aanbestorven van heer Pieter uytter Liere (Pabon, Hofboeken p. 190). Tr. Wijnen van Montfoirde, die hem overleefde (Hofboek p. 118 en na zijn dood een huis aan de Veenestraat-oostzijde bezat, van hem afkomstig); dit huis 1512 in handen van Katrijn Willem Hugez. wed. (Pabon, Hofboeken p. 335)

REYNERSZ., PIETER, DE SNYDER

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1449 (d.w.z. indien identiek met P.R. zonder beroepsnaam); hoofdman sacr.gasth. 1459

beroep

snider

overige gegevens

-

REYNKINSZ., AARNT

geb./ovl.

-

functie(s)

kerkmeester 24-11-1414 (C. Hoek, `Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden', Ons Voorgeslacht 1991 p. 28).

beroep

-

overige gegevens

-

REYSTER, WILLEM

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1455/'56, 1457-'58

beroep

-

overige gegevens

Verkocht 12 mei 1438 2 morgen land te Maasland, gemeen met dat van jvr. Lijsbeth van Cranenburch gelegen, alsmede 2 morgen land ald. gemeen gelegen met dat van de Hof van Voorne, bel. voornoemde jvr. Lijsbeth (Ons Voorgeslacht 1990 p. 219, Nieuwlicht). Bezat m.i.v. 6 dec. 1450 eeuwige rente van 4 pond op stuk land aan de zuidzijde van DH (raamland) (Oud Archief 180 fol. 49vo). Belender aan de Delfwech (Wagenstraat) met tuin 25 juli 1441 (Archief Heilige Geest 767). Verkocht HG 1 febr. 1445 helft van 5 morgen land in Escamp ('t Smale weer) (Archief Heilige Geest 2 fol. 468 en vo). Zegelde 21 jan. 1437 t.b.v. Dirk die Meyer en diens zrs. Aagte, Lijsbeth en Meyse, bij verkoop van 1/16 van de woning en elstuin, hen aanbestorven van oom Dirk Claasz. (onder Wassenaar) aan diens weduwe Machteld; zegelde bovendien 1438 t.b.v. Dirk en Aarnd Claasz. bij een verkoop door hen van 1/16 woning en elstuin te Wassenaar aan Machteld Dirk Claasz. wed., hen aanbestorven van wijlen hun oom Dirk Claasz. (Archief Heilige Geest 559). Zegelde op verzoek bij een verkoop door Jan Jacobsz., 5 apr. 1442 (Archief Heilige Geest 528).

RIDDER, WILLEM (DIE)

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1446/'47, 1455/'56, 1468/'69

beroep

drapenier 1468 (Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910 286)

overige gegevens

Willem Ridders hoeve verm. Haagambacht bij Pellegenslaan en het zr.huis, 24 juli 1457, verm. van Willem Riddersgeest bij het Westeinde 29 juli 1461 (Ons Voorgeslacht 78 p. 193); 1480, 10 dec. belender aan veenland aan het einde van het Noordeinde (Ons Voorgeslacht 85 p. 22-23); belender 22 febr. 1457 benoorden het hout (Archief Sacramentsgasthuis37) en bezat 15e eeuw 1 morgen geestland in pacht benoorden DH, later in handen van mr. Wollebrant, priester (Archief Nicolaasgasthuis 237). Archief Willibrordus 242 fol. 4: memorie voor Arend Wolbrandsz. en Sophie Willem Ridders, zijn echtgenote alsmede hun kinderen. Zie ook Kloosters Delfland p 67 reg. 54 en Archief Leengoed Kortenbosch. Belender in de Vlamincstraat 26 juni 1457 (Archief Heilige Geest 760). Memorie van Willem Ridder, geh.m. Katrijn in St.-Jacobskerk, daarvoor was een rente ontvangen op land in het Bezuidenhout; mr. Aarnd Hugenz. leverde de tekenen (Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 5vo, zie Huuch Aarndsz.). De helft van een erf afkomstig van Willem Ridder was in 1476 helft van mr. Wolbrand Aarndsz. kapelrieland; andere helft behoorde (zonder datum) Lijsbeth Franken (Pabon, Hofboeken p. 59). Pabon, Hofboeken p. 65 meldt Lijsbeth Frank Jacobsz. weduwe en Willem Ridder Pabon, Hofboeken p. 111 en 114: huis van Lijsbeth kwam door besterf in handen van Willem Ridder; voorhuis van een kreeg andere erfgenaam, Geerit Aarndsz.; derde erfgenaam onbekend. Lijsbeth Frank Jacobsz. was tante van Gerrit Aarndsz.; huis van haar afkomstig, kwam bij overgifte door de andere erfgenamen mrt. 1483 aan Gerrit (Pabon, Hofboeken p. 105).

RIJN, CORNELIS WILLEMSZ. VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1570/'71, 1571/'72; vroedschap 1569/'70; hoofdman sacr.gasth. 1569/'70-'72/'73

beroep

bakker (Mensonides; Archief Sacramentsgasthuis136)

overige gegevens

Kocht 3 mei 1564 een huis en erf in het Noordeinde, er rustte 2 pd. Holl. rente op t.b.v. HG (Archief Sacramentsgasthuis136). 18 dec. 1550 en 7 dec. 1555 Cornelis Willemsz. van Rijn schout van Voorschoten (Ons Voorgeslacht 1978 p. 131 en 584). Is wsl. niet identiek, was 1554 reeds ca. 61 jaar, ovl. tussen 6 dec. 1571 en 17 febr. 1575 (Ons Voorgeslacht 1989 p. 487). 19 nov. 1574 Maryken Cornelisdr., zijn weduwe, beluid en begr. St.-Jacobskerk (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902, `Rentmeestersrekeningen', Wapenheraut 1902 p. 413 en 416).

ROELOFSZ, PIETER

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1467/'68

beroep

-

overige gegevens

-

ROTTIER, GERRIT HEINENZ.

geb./ovl.

-

functie(s)

rentmeester van Noordholland 1334-1345 en 1352-1354 (vgl. Smit, Rekeningen III 147 en 168; Hamaker, Rekeningen II 110-121= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1436-1437, Brokken, Hoekse en Kabeljauwse twisten (Zutphen, 1988) 526 en Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1440-1441)

beroep

-

overige gegevens

Zie Van Kan, Sleutels tot de macht (Hilversum, 1988) bijlage 8.

RUYCHROCK VAN DE WERVE, MR. PHILIPS

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1458-14.. (Nationaal Archief, Archief van de Rekenkamer, Registers 490 fol. 29-30vo; Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland doss. 93: opgevolgd door zijn broer Willem).

beroep

-

overige gegevens

Studeerde, afkomstig van Rijswijk, te Orléans, verm. ald. vanaf 1451 (H. de Ridder-Symoens, `Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht', in: M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 70-97, p. 91). Ook Lodewijk en Johannes R. v.d. W. studeerden daar, verm. 1490 (Ibidem 91).

RUYCHROCK VAN DE WERVE, WILLEM

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 14..- ((Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland doss. 93: opvolger van zijn broer Philips; Nationaal Archief, Archief Hof van Holland, Memoriaalb. van sententien N fol. 351-353vo), opgevolgd 1469 door Philips van Wassenaar (Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland doss. 93)

beroep

-

overige gegevens

-

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief