Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

TINNEGIETER - TSERAERTS

TINNEGIETER, SIMON JANSZ.

geb./ovl.

ovl. 1529/'30 (Archief Confrérie Sint Joris 34 fol. 2vo)

functie(s)

vroedschap 1525/'26

beroep

tinnegieter?

overige gegevens

lid St.-Joris 1495/'96 (Archief Confrérie Sint Joris 17 fol. 15vo)

TOL, JONGE FLORIS VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

kastelein van Teilingen 1389/1394, hoogheemraad van Rijnland 1415/1420 (Van Tol, Huis Tol, 28), baljuw, comm. 7 okt. 1399, voor twee jaar, m.i.v. 30 nov. (Scheffer, Beveelboeken I 56= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 892 fol. 82vo); verm. als zodanig 5 apr. en 13 juli 1400 (Van Tol, Huis Tol, 28)

beroep

-

overige gegevens

-

TOL, PIETER

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1431; hoofdman sacr. broederschap 1443

beroep

smid (Archief Heilige Geest 1 fol. 1vo, verm. 10 sept. 1436)

overige gegevens

Belender aan de Molenstraat 30 apr. 1422 (Gemeentearchief Leiden, Archieven van de Kloosters 318); aan het Westeinde (Archief Heilige Geest 1 fol. 1vo, verm. 10 sept. 1436); aan het Noordeinde 21 okt. 1439 (Ibidem 657) ? Pieter Tol, bakker verm. 1 mrt. 1416 (Archief Sacramentsgasthuis 172). ? 4 dec. 1478 oorkondden schepenen van Dh, m.n. t.b.v. het Leidse gerecht dat Geertruid Willemsdr. van der Goude, Pieter Tols wed., bekende dat haar zoon heer Jan van Tol, pr, kanunnik in de Hofkapel, met haar consent de helft van een huis en erf op St. -Pancraskerkgracht verkocht alsmede de helft van 2 kamers daarachter op de Middelwech, haar aanbestorven van haar broers Louwerijs en Gijsbrecht van den Goude; 10 mrt. 1479 erkende Jan van Tol als gemachtigde van zijn moeder de panden verkocht te hebben (Gemeentearchief Leiden, Oud Rechterlijk Archief Collectie Diverse Charters Env. 64). Belender in de Papenstraat genoemde heer Jan Tol (27 juni 1490, Archief Heilige Geest 651) Pieter trad 29 febr. 1432 op als voogd voor Heyl van der Poerte (Gemeentearchief Leiden, Archief van de Secretarie 1253-1575 1758) en 23 juni 1417 als gekoren voogd van Margriete Lastwed. (Archief Heilige Geest 641); hij belendde toen aan de Molenstraat an Margrietes huis en erf. Pieter (Willemsz. van der) Tol(le); zilversmid (Gemeentearchief Leiden, Archief van de Secretarie 1253-1575 19 fol. 70, vgl. Gemeentearchief Leiden, Archief H. Geest 1557 fol. 42); bezat 12 apr. 1383 1 pd. Holl. op 1 morgen t.o. Denneweg, 'bener'den Hout, aan 'dat die Wateringe plach te wesen' (Gemeentearchief Leiden, Archief H. Geest 1557 fol. 42) en 5 juni 1388 rente van 1 pd. op een kamp land aan de Oude Denneweg oostzijde, DH (Gemeentearchief Leiden, Archief H. Geest 1357 fol. 42). Belender aan de Delftweg-oostzijde, DH, 9 aug. 1399 (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 28 fol. 8vo). Bezat 2 morgen land in het Bezuidenhout aan het Kanezyenveen en de weg ald., erkende 30 apr. 1423 daarop 3 pd. Holl. rente schuldig te zijn (Gemeentearchief Leiden, Archief H. Geest 1357 fol. 41). Werd 9 nov. 1385 Leids poorter met Bertelmeeus Simon Gorisz. als borg (Id). Pieter Tol te Dh, verm. 12 apr. 1383 (Gemeentearchief Leiden, Archieven van de Gasthuizen 1356 fol. 40vo). Tr. Kerstyn, dr. van Bertelmeeus Simon Gorisz. (Gemeentearchief Leiden, Oud Rechterlijk Archief 41a fol. 58) Kort, Afkopingen, p. 9: onder de huislieden Hendrik die Marescalc en diens stiefzoon Pieter Tol Pietersz.

TSERAERTS, LOUIS

geb./ovl.

Zijn ovl. beluid 22 mei 1561 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 p. 41; verm. van zijn doodschuld Archief Confrérie Sint Joris 57 fol. 3)

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1557-'61 (sinds 11 aug. 1557, bij afwezigheid van Gijsbrecht Oem, Nationaal Archief, Archief Hof van Holland, 6e memoriaal J. van Dam fol. 92vo)

beroep

-

overige gegevens

Tr. Margaretha van Halmale, dr. van Pieter en Christine Oem van Wijngaarden; hun dr. Agnes tr. 1) Dirk van Duvenvoorde, baljuw van Brielle en Voorne, tr. 2) Willem van Zuylen van Nyevelt (Haags Gemeentearchief, Collectie Bylsma IX 8). Catharina van de Werve, echtg. van jhr. Machiel van Halmale, verklaardde 26 aug. 1557 dat Loys van ´s-Heeraerts, heer van Rammeloo, geb. was in Mechelen in de Peperstrate, en werd gedoopt in de St.-Katherinenkerk (Archief Staten van Holland voor 1572 nr. 2468). 'Commoingemeesters, schepenen en raad van Mechelen oorkondden 2 okt. 1557 dat hij ald. geboren en in de St.-Kathelijnekerk gedoopt was en lange tijd ald. woonde; (Nationaal Archief, Archief Staten van Holland voor 1572 nr. 2468) Staten van Holland hadden probleem met hem, een Brabander, als baljuw (De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage II 41= Groot Placcaatb. 2 dl., kol. 2072); bewees echter Mechelaar te zijn (daarmee bestond overeenkomst van onderlinge ambtstoelating, De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage II 42)(vgl. ook Res. Staten van Holland d.d. 19 aug. 1557, tijdens dagvaart in Den Haag: daarin vermelding van een adres van de Staten aan het Hof van Holland om de pas aangestelde baljuw Louis Tseraerts voorlopig te schorsen, omdat hij Brabander was, aangezien Brabant had besloten Hollanders geen ambt te geven (J. Smit, `Een pleit voor goed recht van het Nederlandsch in de zestiende eeuw', De Navorscher 72 (1923) 249).

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief