Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

VARCKESLAGER - VRYES

VARCKESLAGER, HUGO JANSZ.

geb./ovl.

voor 27 dec. 1561 (´t Hart, Costumen 99-100)

functie(s)

1561 voormalig schout van Scheveningen (´t Hart, Costumen 99-100)

beroep

-

overige gegevens

-

VEEN, ADRIAAN VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr.gasth. 1475

beroep

-

overige gegevens

-

VELAIR, MR. GERRIT DIRKSZ.

geb./ovl.

-

functie(s)

gasthuismr. van St.-Nicolaas 1502-1505

beroep

chirurgijn (Archief Nicolaasgasthuis 21 2e katern fol. 130, 148 en 166).

overige gegevens

In 1502 Gerrit Dirksz. zonder meer genoemd.

VELDE, ADRIAAN (HUGENZ.) VAN DEN

geb./ovl.

geb. ca. 1515 ('t Hart, Costumen 97)

functie(s)

burgemeester 1569/'70, 1570/'71; schepen 1558/'59, 1559/'60, 1560/'61, 1561/'62, 1562/'63, 1563/'64, 1564/'65, 1565/'66, 1566/'67, 1567/'68, 1568/'69, 1571/'72; kerkmr. 1567/'68, tresorier verm. 11 dec. 1556-13 mei 1557 (Oud Archief 2636 en 180 fol. 40), huiszittenmr. 1558/'59 (gedurende termijn door ander vervangen)

beroep

goudsmid (vgl. Archief Weeskamer 122 fol. 90)

overige gegevens

Bezat het latere Marlot; door zijn erfgenamen 31 mrt. 1621 verkocht (Mensonides, Hs 147 nr. 26). Renteoverdracht 12 juli 1545 door Adriaan Hugenz. van de Velde, als man van Anneken Cornelisdr., op Jolente van Dam, wed. van Cornelis Aartsz. (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 485). Tr. Anna Cornelis Diertendr.; Claas Corn.sz. Diert, w. Delft, In de Granaatappel op de Korenmarkt, wordt evenals de magen van de weeskinderen van Anna, Mr. Claas Diert, advocaat en Jan Harry de Beauvoir [2e Mem JvD fol. 29vo: Jan Harry de Beauvoir werd 13 febr. 1549 benoemd tot secretaris extraordinaris van het Hof van Holland en legde 26 febr. d.a.v. de eed af; commissie tot substituut-proc.-gen. van het Hof van Holland 4 sept. 1543 (2e Mem JvD fol. 1) {Memorialen Rosa meldt hem en Jasper de B.} werd 24 sept. d.a.v. procureur bij provisie, na dood van voorganger mr. Willem Wsz. van Alckmair (Nationaal Archief, Archief Hof van Holland, 1e memoriaal J. v. Dam fol. 4vo); 2 nov. werd een opvolger benoemd en 11 febr. 1544 ontving hij opnieuw commissie als substituut (Nationaal Archief, Archief Hof van Holland, 1e memoriaal J. v. Dam fol. 14 en 30vo); continuatie 14 aug. 1548 (2e Mem JvD fol. 33). Zo leefden de Hagenaars: 13 juni 1959: tweede helft zestiende eeuw: apotheek van Vincent Christoffelsz. is in handen van Jan Hendriksz. of Jan Harry, zoon van Hendrik de Beauvoir, procureur van het Hof van Holland , gaf apotheek de naam de Gulde Aernt; Uitvaart Herry de Beauvoir 1524/'25, Archief Confrérie Sint Joris 29 fol. 5vo; beluid Anna Herry de B. 14 apr. 1564, Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 48; ontvangst doodschuld Jaspar de B. 1537/'38, Archief Confrérie Sint Joris 42 fol. 3; Jasper secr. Hof van Holland 26 apr. 1520, Oud Archief 2844; Hendrik van Beauvoir, geh.m. Marieken Allardsdr., aan haar was 18 juli door Maximiliaan het ambt van de lavendrie van de ornamenten van de Hofkapel, met de bijbehorende woonstede voor haar leven toegekend, d.w.z. na de dood van Anne Rouste; bevestigd door Karel V 22 juni 1515; 5 nov. 1515 legde zij eed af en werd daarmee aangesteld; Domeinen Holl. A 7 fol. 123vo, nr. 119=P.J. van Breemen, Het lavendiersterland in Haagambacht, p. 48-49], verzocht aanwezig te zijn bij bewijzing door Adriaan (Archief Weeskamer 122 fol. 90)[ Jan de Beauvoir, zoon van Hendrik en Neeltgen Jorisdr., woonde 1540 in de Gulde Aernt in de Hoogstraat evenals 1539 (Transportregister 71; Tr.p. 1539 p. 50; Th. Morren, `Eenige Haagsche doctoren, chirurgijns en apothekers in de 16e eeuw', Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1901, 261-262). [ANF 1883 nr. 40 p. 3: Het Geslacht Diert: Cornelis Diert, rentmr. van het land van Putten, tr. 1e Johanna de Beauvoir, waaruit ongehuwd ovl. zoon Cornelis; Van Gouthoeven, Chronycke p. 107: Casper de B. griffier Hof van Holland 1510; Brechte Jacobsdr. tr. Jasper de Beauvoir; zij werd 19 apr. 1508 beleend met 14 morgen onder Escamp; 21 juni 1512 Jacob Coppier na ovdr., vestigde er een rente op van 3 pd gr. Vl. t.b.v. beiden; Ons Voorgeslacht 1982 Lek Polanen p. 137] - de boedel van Adriaan en kinderen was belast met een duwarie t.b.v. Sibilla, wed. van Jasper de Beauvoir - Archief Weeskamer 122 fol. 107vo - 4 juli 1550 compareerden Claas Cornsz. Diert als broer van Anna met Mr. Claas Diert, advocaat in het Hof van Holland , zijn neef, enerzijds, en Adriaan Hugenz. voor zijn drie weeskinderen bij Anna, met Hendrik van der Goes Hendriksz. anderzijds; eersten wensten renu nciatie van het testament, door Adriaan geweigerd (Archief Weeskamer 122 fol. 91 en vo) Beiden testeerden 29 juni 1543; bij overlijden zonder kinderen alles voor de langstlevende; zijn er kinderen, dan de inboedel bij prelegaat voor de langstlevende; overlijden kinderen voor de ouders, dan nalatenschap voor de langstlevende (Archief Weeskamer 122 fol. 9 1-93vo) 4 juli 1550 overlegde Adriaan Hugenz. goudsmid testament en inventaris van de goederen die hem en de kinderen toekwamen; helft voor hem en 1/4 van de andere helft i.v.m. ovl. van zijn weeskind Claas Adriaansz.; andere 3 vierendelen voor Jasper Adriaansz., ca. 3 j., Marytgen Adriaansdr., ca. 6 j., Jannetgen Adriaansdr., ca. 4 jr.; verzekering der bewijzing op zijn aandeel in de goederen (Archief Weeskamer 122 fol. 93vo-94vo) Vervolgens staat der boedel (niet nader genoteerd). 23 juli 1550 verklaarde AH van de Velde, goudsmid o.m. dat zijn vrouw 14 okt. 1549 overleed (Ibidem fol. 103vo). Anthonis Reyns, procureur postulant voor Grote Raad v Mechelen verklaarde 31 okt. 1570 voldaan te zijn namens vrouw Maria vd Velde Adriaansdr. door zijn schoonvader, bgm. van DH. lid St.-Jacobsbroederschap, w. Nuwestraat (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 28 fol. 15vo) Hij was 1528 met zijn vader gijzelaar van Maarten van Rossum, .v.m. de afkoopsom voor de brandschatting (Mensonides Hs 147 nr. 26).

VIERLING, MR. MATTHEUS

geb./ovl.

-

functie(s)

weesmr. 1558-'65 en 1566-'69; advocaat bij het Hof van Holland (Kort Rept. Heusden, nr. 115 en 115a)

beroep

-

overige gegevens

Licentiaat in de rechten verm. o.m. 12 sept. 1564 (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 897). 7 dec. 1559 en 6 sept. 1568 deed hij leenhulde voor Jacob Goudt, trad op als man van Jacobs tante resp. oom, d.w.z. zal echtg. zijn van een zuster van Hendrik Engelsz. Goudt (Ons Voorgeslacht 1970 Maasland p. 136 en Ons Voorgeslacht 1962 Rept. Honingen p. 95); Hendrik Goudt was zoon van Engel Goudt, broer van Willem Goudt (zie Ons Voorgeslacht 1984 p. 124-126, test. van Willem). Mr. Matthijs V., advocaat in de Raad van Holland, doet 7 okt. 1556 leenhulde voor zijn broer Andries Vierling, rentmr. te Steenbergen, voor een stuk land onder Oudheusden, na dood van hun broer Jan Vierling; hun vader is Nicolaas Vierling (Kort Rept. Heusden, Ons Voorgeslacht 1997 437). Eigenaar (Wijsenbeek, Lange Voorhout 246) van twee der voorlopers van Lange Voorhout/hoek Kneuterdijk (LV 1) 1550-1583 resp. 1561-1588.

VOLCKAERTSZ., DIRK

geb./ovl.

-

functie(s)

vroedschap 1555/'56

beroep

-

overige gegevens

-

VOLCKERTSZ., FRANS

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1556/'57; vroedschap 1557/'58

beroep

-

overige gegevens

Archief Weeskamer 120 fol. 66 26 mei 1531 verm. van Frans Claas Volkertsz.z.

VOORSCHOTEN, ENGEBRECHT VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

hofmeester, rentmeester van Noordholland 1316-'34 (Hamaker, Rekeningen I 13-118= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1435; Smit, Rekeningen III 138-139; Van Riemsdijk, Tresorie 10-11)

beroep

-

overige gegevens

Tr. 1e Lizebet N.; tr. 2e Aleid van Barendrecht, dr. van Jan heer Gillisz.; verwant van Diederik van den Wale; bastaard uit het geslacht Van Duvenvoorde (Smit, Rekeningen III 138-139); noemt 18 mrt. 1327 Hendrik van Santhorst neef (Van Mieris, Groot Charterboek II 382). Hij tochtte 22 juni 1326 Aleid aan 17 pond 10 sch. ui t 30 pond p.j. te Berkel, grfl. leen (Ons Voorgeslacht 1984 p. 329).

VOS, JAN

geb./ovl.

ovl. voor 11 jan. 1450 (Eschauzier 1911 kol. 172)

functie(s)

schout 1420-'23 verm. (Ons Voorgeslacht 78 p. 138, Transcriptie van een kopie van het register 'concernerende d'abdye van Losdunen', zich bevindend in Collectie Opt Straet van der Moelen, p. 40-41); aangesteld tot substituut door Willem Engebrechtsz. 16 jan. 1442 (Mem Rosa 8 fol. 5), 10 jan. 1444 als schout verm. (Nationaal Archief, Archief Hof van Holland 5 fol. 53vo=Memorialen IX nr. 181) evenals 1 febr. 1448 (Arch. v.h. Leprooshuis 166 fol. 66vo); raad (onbezoldigd) 1438 (Memorialen Rosa XXXIX), hoogheemraad van Delfland 1445-1446 verm. (Postma, Delfland 414).

beroep

-

overige gegevens

Bezat de helft der korentienden groot en klein te Koudekerk, grfl. leen, beleend 30 mei 1413, opnieuw 30 dec. 1420 en 2 mrt. 1436 (Ons Voorgeslacht 78 p. 138) fam.: 28 mrt. 1454 belening met tiende te Koudekerk kleinzoon Dirk Willem (Engebrechtsz.)z., na dood van zijn moeder Adriaan (Ons Voorgeslacht 78 p. 138). Jan Vos Adriaansz. is oom van Adriaan van der Hoorn (Ons Voorgeslacht 83 p. 560). Verm. met zr. Machteld 1430, zegelde toen Hoogstraat (Klo Lei. 1528). Tr. 2e Geertruid Willem Hendriksz.dr.; zij stichtten 3 aug. 1448 bij akte verleden in hun huis te Den Haag samen een vicarie in de St.-Jacobskerk ter ere van God en de Vijf wonden des Heren, de Moeder Gods, het H. Kruis en de H. Johannes de Doper, Johan nes Evangelist, Thomas Apostel, Anthonius, Maria Magdalena, Anna en Elisabeth, dit tot zieleheil van ouders en beider eerdere echtgenoten en van al hun weldoeners, m.n. hertog Willem; schonken aan de stichting renten onder Haagambacht; behielden vooralsnog beiden de collatie; wezen als eerste priester heer Gillis Jacobsz. aan (biss. bevestiging d.d. 14 mei 1449) (Archief huis Marquette inv.nr. 1106 akte 177 en 177bis). Zijn weduwe Geertruid, nog steeds in Den Haag woonachtig, wees 8 febr. 1452 de Elisabethskapel [d.i. kapel van St.-Elisabethsklooster, vgl. nr. 13] te Den Haag aan als plaats voor hun stichting en bepaalde dat het collatierecht na haar dood zou zijn voor de schoonzn. van Jan Vos, Willem Engebrechtsz. (biss. bevestiging d.d. 14 mrt. 1452 (Ibid. 178). Geertruid was 12 mei 1458 ovl.; dan treedt Willem Engebrechtsz. op als collator; bedienaar is nu Dirk Hoogstraat, pr. (Ibid. 13). Bedienaar is 19 nov. 1527 mr. Sebastiaan Willemsz. Schouten (Ibid. 9). Voor 13 mrt. 1537 werd de vicarie verplaatst naar de kapel van kasteel Assumburg; op genoemde datum was collator heer Gerard van Assendelft, ridder en bedienaar hoger genoemde Sebastiaan (Ibid 198). [17 juli 1394 belening van Willem Hendriksz. met een half huis te Den Haag, gemeen gelegen met Aleid Woutersdr., evt. te komen op zijn bastaard; opnieuw beleend 7 juni 1410; 14.. belening van Avezoete, zijn bastaard (Ons Voorgeslacht 1972, Rept. Putten p. 126)].

VRYES, PIETER WILLEMSZ. DE

geb./ovl.

geb. ca. 1511 ('t Hart, Costumen 97); ovl. 1594 (Fölting, Vroedschap 6)

functie(s)

schepen 1565/'66, 1566/'67, 1567/'68, 1568/'69, 1569/'70, 1570/'71; vroedschap 1571/'72

beroep

apotheker (Fölting, Vroedschap 6 en (Th. Morren, `Eenige Haagsche doctoren, chirurgijns en apothekers in de 16e eeuw', Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1901, 265).

overige gegevens

Kocht 1546 huis 'De Zon', oostzijde Hoogstraat, door hem als apotheek ingericht (daarom later 'In den ouden Apotheek' geheten) (Fölting, Vroedschap 6 naar Schwencke) (Zo leefden de Hagenaars, 13 juni 1959: oude apoth. omdat wsl. alhier reeds 1512 Arend Adriaansz. apotheek dreef). Bewoonde 1561 tevens een huis aan de Plaats noordzijde en had een camerken en kruidentuin bij het Zieken (Fölting, Vroedschap 6 en Th. Morren, `Eenige Haagsche doctoren, chirurgijns en apothekers in de 16e eeuw', Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1901, 265). Kocht voor 22 nov. 1549 twee huizen en erven in het Zuideinde, over St.-Anthonisbrug, belast met 1/2 pd. Holl. erfhuur; voor genoemde datum had hij ze weer verkocht (Archief Sacramentsgasthuis 67). Pieter de Vryes draagt 24 sept. 1561 rente over t.b.v. weeskind Aagtgen Cornelisdr., waar hij oom van is (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 569). Pouwels de Vries is 8 aug. 1523 schotvanger van DH met Martijn Adriaansz., hij was 31 dec. 1524 ovl. (Archief Nicolaasgasthuis 19 fol. 167 en 182vo). Willem Pietersz. alias de Vries (=Willem die Vryeze) bezit land te Voorburg, zuidzijde van de landscheiding, verm. 14 aug. 1501 en 5 mrt. 1502; op laatstgenoemde datum verzekerde hij een rente die Pieter Claasz. verschuldigd was mede op zijn land, dat naast dat van Pieter lag; was Pieter zijn vader? (Archief Heilige Geest 2 fol. 361-362vo); Willem de V. geeft kooltuin met behuizing aan het Spui in erfpacht, naast het zusterhuis (20 apr. 1505, Archief Heilige Geest 701); is belender 20 mei 1516 aan achterzijde van huis en erf aan Westeinde (Archief Heilige Geest 2 fol. 228 en vo.). Willem de V. belender ten z. van DH, achter de Proosdij 14 okt. 1516 (Archief Sacramentsgasthuis 88). Willem de V. belender 28 nov. 1505 aan Spui-westzijde (Archief Leprooshuis 190). fam.: tr. Margrietje Snouck, dr. van Mr. Adriaan Snouck Wsz., advocaat voor het Hof van Holland en Marytgen Fransdr. (Th. Morren, `Eenige Haagsche doctoren, chirurgijns en apothekers in de 16e eeuw', Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1901, 265), kinderen zie ald. (Fölting, Vroedschap 6). Cornelis Wsz. de Vries (3 dec. 1544, Archief Weeskamer 91 ongef.). 18 juni 1518 deed Willem Pietersz., alias de Vryes moederlijk bewijs voor kinderen bij Aagchen Dirk Hendrik Bortsz.dr., te weten Pieter Wsz. 7 jr. en Cornelis Wsz., 1 jr. tesamen 50 pd. groten Vl. verzekerd op zijn beide huizen aan het Spui-westzijde, in een ervan woonde hij; als de zoons 12 j. zijn overgifte van lijfrente van 2 gouden gld. p.j. op Den Haag, staande op naam van Pieter Wsz.; e.e.a. in aanwezigheid van Dirk Hendriksz. Bort, grootvader, Dirk Jansz. in de Poeldijck, oom, Jan Pietersz. en Jacob Cornelisz., getr. met tantes van de jongens (Archief Weeskamer 118 fol. 200 en vo). 15 juni 1526 kocht Pieter de Vryes van Dirk Jansz. in de P. als voogd van Willem de Vriessen weeskinderen voor 43 pond groten Vlaams de twee huizen die Willem naliet; koopsom verzekerde hij daarop; in aanwezigheid van Dirk J. id P. en Claas Bort; deze v erkoop geschiedde t.g.v. de zonen van Aagte DHBdr (Archief Weeskamer 118 fol. 200vo) (Pieter is wsl. Pieter Wiggersz. alias de Vries). De kinderen bezaten bovendien 1 morgen land over de Scey[in]ghe, de brief berustte bij Pieter de Vries' zusters (Ibidem fol. 201). 3 nov. 1536 verklaarde Cornelis Wsz. voldaan te zijn van de verkoop door zijn oom Pieter Wiggersz.; ook Pieter Wsz. verklaardde dit (31 aug. 1537) (Ibidem fol. 201). 13 mrt. 1545 verklaarde Pieter Wsz. de Vries voldaan te zijn (Ibidem). Archief Weeskamer 120 fol. 180: Pieter de Vries is hoofdscap bij bewijzing (24 nov. 1526). Bewijzing door Cornelis Wsz. de Vries 3 dec. 1544 zie Archief Weeskamer 121 fol. 190 e.v. Hij ovl. omtrent Lichtmis 1549, tr. 2e Geertgen Anthonisdr. (Archief Weeskamer 122 fol. 115-). Pieter Wsz. de Vries onder de magen van vaders zijde (tevens voogd) van Adriaan Dirksz. weeskinderen (bij Machteld Jacobsdr.) (Ibidem 123 fol. 53-54). Pieter Wsz. de V. vergezelde Roeltgen Wsdr., wed. van Cornelis Cornsz. de V. naar weeskamer, is diens oom, bij bewijzing van haar kind Aagen, betreft restant van de som van 21 car. gld. die haar toekwam (Ibidem 124 fol. 188). Pieter Cornelisz. de Vryes, schoenmaker, verklaart voldaan te zijn van moederlijk erfdeel (cf. bewijzing door vader Corn. Wsz. de V.); was nog geen 25, daarom trad oom Pieter Wsz. voor hem op (12 sept. 1565) (Ibidem fol. 203); 21 febr. 1578 verklaarde Aagtgen Cornelisdr. met oom P.W. de Vryes te zijn voldaan (Ibidem fol. 204vo). Cornelis de Vryes echtgenotes zuster beluid 16 en 17 febr. 1561 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 41) Heer Pieter de Vries ovl. 12 aug. 1494, pr., memorie in St.-Jacob voor 2 pd. op land onder 's-Gravenzande (1560 Blindemans woning) (Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 12). Florentia de Vryes Pietersdr. (zr. van Claas, vroedschap, en Cornelis, vroedschap) tr. 14 okt. 1576 Simon Adriaansz., goudsmid, schepen en vroedschap, broer van Jacob Adriaansz. van Duynen, die vader is van Govert Jacobsz. van Duynen; beider vader: Adri aan Hendriksz. van Duynen (Mensonides, Studies en aantekeningen).

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief