Fred van Kan

Haagse Elite

tot 1572

WALE - WYERINGEN

WALE, DIEDERIK VAN DEN

geb./ovl.

ovl. tussen 12 mrt. 1316 en 5 jan. 1317 (Dek, Het nageslacht van Philips van Duvenvoorde, eerste heer van Polanen, Ons Voorgeslacht 1983 p. 100).

functie(s)

Hofmeester 1307-1316 (vgl. Smit, Rekeningen III 138-139; Zeeuws Archief, Archief O.L.V. Abdij te Middelburg inv.nr. 574; Van Riemsdijk, Tresorie 10); grf. rechter te Monster (Hoek, 'Acten betreffende Delfland (deel 1)', Ons Voorgeslacht 52 (1997) 638)

beroep

-

overige gegevens

Hield van de graaf een tiende in De Lier in leen, kreeg 10 sept. 1311 recht van opvolging voor kinderen Arnoud en Catharina en neef Willem Snicrieme, ieder voor een derde (Ons Voorgeslacht 1973 p. 103; vgl. Dek p. 100). Zn. van Jan van Duvenvoorde, broer van Philips, eerste heer van Polanen (Dek p. 100); tr. Maria uten Goye, dr. van Gijsbert en Margaretha van Teilingen (Dek p. 100); verwant van Engebrecht van Voorschoten (Smit, Inl. 138). Vermaakte 28 juni 1312 voor de ziel van wijlen zijn vrouw een rente aan het convent van Loosduinen (Dek p. 100).

WAN, WILLEM PIETERSZ. VAN DER

geb./ovl.

-

functie(s)

vroedschap 1567/'68, 1568/'69, 1569/'70, 1570/'71; leproosmr. 1568: Willem Pietersz. van der Way

beroep

boterkoper

overige gegevens

Ook wel geheten Willem Pietersz. van der Wan alias Botersloot (kohier 1561 nr 2194)

WASSENAAR, HR. VAN VOORBURG, PHILIPS VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1469-1475 (gepacht m.i.v. 26 sept. 1469 voor 6 jaar, De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage II 32; De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage I 58-59, Van Gouthoeven, Chronycke 495; Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910, 285 e.v.)

beroep

-

overige gegevens

-

WASSENAER, PHILIPS VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1491-1493 (Rekenkamer Rekeningen 3940-3941)

beroep

-

overige gegevens

-

WEGE, JAN DIRKSZ. VAN DER

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1420, 1421

beroep

-

overige gegevens

Onder de ingezetenen van Wateringen is in 1369 Dirc van den Weghe (C. Hoek, `Ingezetenen van 's-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster in 1369', Ons Voorgeslacht 1989 427). 17 jan. 1343 beleend met 1/2 van 5 morgen land met het huis erop, die Gerrit van den Wege toebehoorden, onder Monster, leen van de Lek (Ons Voorgeslacht 1982 186).

WERMBRECHTSZ., ENGEBRECHT

geb./ovl.

-

functie(s)

kerkmeester 24-11-1414 (C. Hoek, `Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden', Ons Voorgeslacht 1991 28).

beroep

-

overige gegevens

Zie Ons Voorgeslacht 31 (1976) 285.

WERMBRECHTSZ., WILLEM

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1449; hoofdman sacr.gasth. 1453

beroep

korenkoper (Archief Nicolaasgasthuis 22 fol. 112)

overige gegevens

Bezat aan het Kerkhof een huis en erf, hem aanbestorven van Dirk van Duvenvoorde; na hem aanbestorven aan Ave Willemsdr. (Pabon, Hofboeken p. 190). Jacob Wermbrechtsz. verm. omgeving Westerbeek 1453 (De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage I 64); ook ald. verm. Pabon p. 65 (vgl. Willem Wermbrechtsz. huis in die omgeving!); Jacob Wermbrechtsz. belender aan het huis aan de Voirstrate (achter: de beek) dat Willem Hendriksz. 17 juli 1394 opdroeg aan de heer van Putten (Nationaal Archief, Archief Heren van Putten en Strijen 144 fol. 226). De kinderen van Jacob Wermbrechtsz. bezaten 23 apr. 1400 een huis en erf aan de gracht en de Hogestraat, bel. z. Willem Hendriksz.(zie hiervoor), n. Machteld Jacob Wermbrechtsz.'weduwe, o. de gracht en w. de Hogestraat (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 28 fol. 4vo, gemerkt K). Jacob Wermbrechtsz. verklaarde 4 juni 1397 een rente op zijn woonhuis en erf [in de Hoogstraat] schuldig te zijn (Archief Memoriemeesters 2 fol. 43vo). Zie Wermbrecht Willemsz.

WERVE, WILLEM VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1573 (De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage II 45)

beroep

-

overige gegevens

-

WIELLE, MR. TIELMAN HENDRIKSZ. VAN DER

geb./ovl.

-

functie(s)

-

-beroep

-

overige gegevens

Studeerde, afkomstig van Den Haag te Orléans, verm. ald. vanaf 1452 (H. de Ridder-Symoens, `Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht', in: M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 70-97, p. 88). St.-Jacob deed (ws. vanaf 16e e) memorie voor Mr. Tyelman Heynrickz. van der Wielle, pr., provisor en deken van Delfland, begr. ald. (Archief Memoriemeesters 1 fol. 1 en 4, 9vo, 12vo enz.); ook voor diens ouders Hendrik Tielmansz. van der Wielle, timmerman, en vrouw Eems Jacobsdr., besproken door zoon Mr. Tielman (Ibidem fol. 7vo); verder memorie van Willem Hendriksz., Hendrik Tielmansz., Eems Jacobsdr. (zijn ouders), en zijn broers en zusters: Claas, Jacob, Floris; Machteld, Baarte en Beatrijs (Ibid. fol. 49); Tielman, provisor en deken, 1483/'84 aangesteld tot vicarie van Alle Heilgen op S. Cath.altaar in kerk te Rijswijk (Grijpink, Register op de parochiën V 177).

WIGGERSZ., JACOB

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr. gasthuis 1475

beroep

-

overige gegevens

-

WIGGERSZ., JAN

geb./ovl.

voor 27 dec. 1561 (Hart, Costumen 99-100)

functie(s)

1561 voormalig schout van Scheveningen (´t Hart, Costumen 99-100)

beroep

-

overige gegevens

-

WIJCKE, ANDRIES UTER

geb./ovl.

-

functie(s)

schout 1335, 21 mei verm. (Haags Gemeentearchief, Transcriptie van een kopie van het register 'concernerende d'abdye van Losdunen', zich bevindend in Collectie Opt Straet van der Moelen, p. 27)

beroep

-

overige gegevens

-

WILLEM, MR.

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1484/'85

beroep

-

overige gegevens

Vermoedelijk een zoon van Floris en identiek met mr. Willem, taalman (Hofboek passim).

WILLEMSZ., CLAAS

geb./ovl.

geb. ca. 1454 (Fruin, Informacie 339/340)

functie(s)

schout 1484-'85 (substituut, Oud Archief 2176, Kloosters Delfland p. 29 reg. 65, Archief Heilige Geest 2 fol. 344-346vo, 342-344), schepen 1506/'07, 1512/'13, 1516/'17, 1517/'18, 1518/'19; kerkmr. 9 aug. 1474 (Archief Nicolaasgasthuis 156) en 1508; weesmr. 508-'13; vroedschap 1513/'14 [dan, okt. 1514, waardijn=keurmeester], 1517/'18; gasthmr. Nic. 1514, 1515-'18; tresorier verm. 10 aug. 1484 (Archief Weeskamer 116 fol. 18)

beroep

-

overige gegevens

Hield 10 pond op de hoeve van Berkenrode in 's-Gravenzande in leen van de graaf, verm. 1521, afkomstig van zijn broer Joost Willemsz. (Ons Voorgeslacht 1983 p. 276). Tr. Cornelia Jan Duycksdr. (zie ald.); zoon van Willem Philips Engelbrechtsz. (Hoogenhouck) (Van Rooyen, Ned. Leeuw 1989 kol. 51); zoon: heer Cornelis Claasz., die genoemd renteleen op Berkenrode 17 sept. 1527 overdroeg (Ons Voorgeslacht 1983 p. 277). Claas Willemsz., buurman, verkocht 4 okt. 1512 Jacob Adriaansz. van der Wiele 1 pond losrente op Den Haag (Oud Archief 2170).

WILLEMSZ., FOYKEN

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1366-1382, 1383-1385 met zijn zoon Foyken en vervolgens alleen 1385-1386 (Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1224 2e katern fol. 5; Van Riemsdijk, Tresorie, 188; Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 1233 fol. 42; 1239 I fol. 21, Ibidem 1991-2001); rentmeester van Noordholland 1369-1370 (Ibidem 1227), 1371-1373 (Ibidem 1452-1454) en 1390-1391 (Ibidem 1468); houtvester van de Haarlemmerhout verm. 1377-1382 (Ibidem 1234 fol. 18, 1235 fol. 18 en 1236 fol. 19); baljuw van Delf- en Schieland verm. 1382 en 1388-1389 (Ibidem 1237 I fol. 18 en 1243 I fol. 13)

beroep

-

overige gegevens

Was 1385 eigenaar van een huis op de hoek Noordeinde-noordzijde-Heulstraat (Graswinckel, Kneuterdijk). Beleend 14 nov. 1375 door de graaf met zijn kamer in Den Haag alsmede zijn hofstede met huis daarop, te komen op zoon Willem Dirk of dochter Femense, met ledige hand beleend 1 nov. 1390; 13 aug. 1393 belening van zijn dochter Femense, gehuwd met Philips Gijskensz. uter Lier (Kort, Repertorium grfl. lenen Den Haag, Ons Voorgeslacht 1985 4). Vlg. voor familie en afstamming Van Kan, Sleutels tot de macht, bijlage 8: Bort.

WILLEMSZ., GOOSSEN (GOSENT)

geb./ovl.

-

functie(s)

gasthmr. Nicolaas 1492 (en rentmr.)

beroep

-

overige gegevens

Volgens Van Rooyen zoon van Wermbrecht Willemsz.

WILLEMSZ., JACOB

geb./ovl.

-

functie(s)

schout 1505-'10 verm. (8 aug. 1505, Ons Voorgeslacht 1985 p. 89, 2 mei 1510, Archief Weeskamer 117 fol. 121vo en 31 okt. 1510, De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën II p. 96, voormalig schout 11 sept. 1513, Archief Weeskamer 118 fol. 72); voormalig baljuw (!! moet schout zijn) verm. 18 nov. 1519 (De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën sententiën II 224; vgl. Nationaal Archief, Archief Hof van Holland 9e reg. nr. 150 (1519)); tresorier verm. 18 nov. 1519 (Chron. Lijsten II 223)

beroep

-

overige gegevens

Lid St.-Jacobbroederschap, woont Vismarkt (Archief Nicolaasgasthuis 28 fol. 15). Wsl. hij: bezat 6 sept. 1522 rente van 1 gouden Ph. gulden (Klo Delfl. 111 reg. 15). Verkocht 25 aug. 1509 (ident.?) 5 pd. Holl. rente op een huis en erf in de Lapstraat (ter vrijwaring onderpand zijn huis 'In Spaengen', zijn eigendom na zijn vaders dood) (Archief Leprooshuis 166 fol. 26). Wsl. hij: kocht 13 sept. 1515 met echtgenote kamer en erf in de Schoolstraat (Mr.!) (Kloosters Delfland reg. 46 p. 133). Procedeerde voor de Grote Raad tegen Adriaan Claasz. Cruyff uit Haarlem; evocatie van het Hof van Holland op verzoek van eiser, omdat familieleden van raadsheren aan dit Hof eisers tegenkandidaten waren voor een baljuwschap. Verweerder had beweerd door eiser in Amsterdamse herberg bestolen te zijn. Eiser vroeg genoegdoening; 31 okt. 1510 eis toegewezen (De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën II p. 96). Procedeerde met de proc.-gen. tegen enkele schepenen en notabelen van DH. Eerste aanleg. Verweerders hadden van hem kwaad gesproken waardoor hij slechts met de grootste moeite en kosten een proces tegen voornoemde Adriaan Claasz. Cruyff tot een goed einde had kunnen brengen. Eiser vorderde schadevergoeding. Verweerders wilden terugverwijzing naar Hof van Holland . Grote Raad bepaalt in interlocutoir vonnis dat geen terugwijzing plaats zal vinden; over drie weken zal behandeling ten principale plaats vinden (De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën II p. 224). Bewees 11 sept. 1513 zijn kinderen bij joncfrou Jacomina Pottersdr., Clemens Jacobsdr., 9, en Aagte Jacobsdr., 6 jaar, moederlijk erfdeel, in aanwezigheid van tante Machteld Pottersdr. en oom mr. Dirk Potter, advocaat voor het Hof van Holland, en op hun eis, is zelf inmiddels hertr. met Duuyer Gerritsdr.; zal de kinderen opvoeden (incl. Franse les), was bijzonder slecht huwelijk geweest, en Jacomina had alleen nadeel ingebracht; wil wel aan kinderen, bij huwelijk met zijn instemming, of na hun dood aan hun tante, geven wat hij nog kan verwerven nu hij het proces voor de Grote Raad tegen Adriaan Claasz. Cruyff heeft gewonnen en hetzelfde inzake een nog lopend proces tegen Pouwels Pietersz. en Pieter Pietersz., zijn zwager, en de weduwe van Joost Simonsz., dat nog loopt; Machteld met voogd mr. Dirk, gaan akkoord; 28 mrt. 1526 verklaarde Mr. Cornelis Joosten als echtg. van Clemeynse Jacobsdr. voldaan te zijn (Archief Weeskamer 118 fol. 87-88) Procedeerde voor de Gr. Raad tegen Foppe Pietersz. de Coerencoper inzake een schuld van zijn zr. Weyn Willemsdr., wonend DH in de Veenestraat, aan de laatste waarvoor hij werd aangesproken op grond van borgstelling voor haar en die hij ingevolge sententie van het Hof van Holland moest voldoen - kwestie speelde zeker 1515-'18 (Die van Delf en Delfland voor de Grote Raad B.H. doss. 262) varia: pachter van de tol te Iersekeroord. Is hij de Jacob Willemsz. die studeerde, afkomstig van Den Haag te Orléans, verm. ald. vanaf 1469 (H. de Ridder-Symoens, `Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht', in: M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 70-97, p. 93).

WILLEMSZ., JAN

geb./ovl.

-

functie(s)

substituut-baljuw van Haagambacht 21 apr. 1347 (Van Riemsdijk, Tresorie 11)

beroep

schoenmaker

overige gegevens

-

WILLEMSZ., JAN

geb./ovl.

ca. 1411 geb. (was 28 jan. 1472 omtrent 60 jaar oud, Algemeen Rijksarchief Brussel, Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland nr. 1).

functie(s)

hoofdman Archief Sacramentsgasthuis1459; huiszittenmr. verm. 28 jan. 1472 (Grote Raad Mechelen, Beroepen uit Holland nr. 1).

beroep

schoenmaker

overige gegevens

-

WILLEMSZ., JOOST

geb./ovl.

geb. ca. 1444, was 27 juni 1494 50 jaar (Fruin, Enqueste, 256); ovl. 1514 (Archief Nicolaasgasthuis 18 fol. 362vo), op 6 sept. (Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 13vo; mem. voor 3 morgen land te Escamp)

functie(s)

kerkmr. 1486; schepen 1467/'68, 1492/'93, 1493/'94 (Fruin, Enqueste, 256), schout 5 mrt. 1502 (Archief Heilige Geest 2 fol. 361 en vo); weesmr. 1485-'86, 1499-1506. Wsl. de Joost Willemsz. die 1477, 1479, 1481 en 1505 onbezoldigd secretaris was van het Hof van Holland (Memorialen Rosa LXII), ook verm. 11 mrt. 1482 (Oud Archief 2839)

beroep

-

overige gegevens

Joost Willemsz. 'meister' en Jacob Willemsz., broers, en Catharina Philips Nachtegaelswed., hun zr., verkochten 5 mei 1506 aan hun broer Claas Willemsz. ieder 1/6 van een 1/2 huis en erf met de toren aan de oostzijde van het raadhuis met een uitgang in de Gasthuisstraat, afkomstig van hun zuster Geertruid Philips Gillisz. wed. en dat wijlen Philips destijds kocht van Den Haag (belast met 3 pond rente) (Oud Archief 4076). Hield 10 pond op de hoeve van Berkenrode in 's-Gravenzande in leen van de graaf (Ons Voorgeslacht 1973 p. 97 nr. 36C); 1521 in handen van zijn broer Claas Willemsz. (Ons Voorgeslacht 1983 p. 276). Verkocht Philips Nachtegael de Jonge 1 1/2 morgen land op de Binckhorst (Delfsche Statenkloosters 385 reg. 124); kocht 14 aug. 1501 een stuk land te Voorburg op de zuidzijde van de landscheiding; verpachtte dit 5 mrt. 1502 tegen 3 pond Holl. rente (Archief Heilige Geest 558 en 2 fol. 361 en vo). Tr. Clemens, dr. van Jan van der Haven (Ons Voorgeslacht 1983 p. 276); zn. v. Willem Philips Engelbrechtsz. en Katrijn ('Hoogenhouck')(Van Rooyen, Ned. Leeuw 1989 kol. 51); voor haar, weduwe, deed Jacob memorie (actum 14 apr. 1515) op haar sterfdag 18 nov. (Archief Memoriemeesters 1 fol. 22vo en 60) 18 juni 1522 werd land te Heemstede op Clemens van der Haven overgedragen; dit land droeg Aafken Frans Bonendr., wed. van wijlen Pieter Willemsz. Schouten 14 dec. 1553 met haar zoon Pieter Pietersz. Schouten over voor schepenen van Den Haag (bevestiging door haar en zoon Willem Schouten 18 okt. 1557) (P.M. Ver- hoofstad, Inventaris der archieven van kerken, kloosters en staties berustende in het archiefdepot van het bisdom Haarlem (Haarlem, 1959): Haarlem, Het Begijnhof inv.nr. 324. H. Geest verzorgde zijn memorie in de Jacobskerk (Archief Heilige Geest 951 fol. 5vo). Hoek, Tegenover de leprozen p. 148: zoon van Willem Philipsz. (Pabon, Hofboeken 1458/90 blz. 38, 77 en 79). Had 3 zusters: Marigen, Lijsbet en Katrijn en 3 broers, Claas, Philips en Jacob (Ibid 77). Joost Willemsz. werd 24 aug. 1485 beleend met een hofstad c.s. onder Velsen (was 1472 nog in handen van Jan uter Hage), bij dood van zijn broer mr. Philips Willemsz.; droeg direct over t.b.v. Joost Dirk Poesdr. geh.m. mr. Jan Ruysch Dirksz. (Ons Voorgeslacht 1972 Hontshol p. 295).

WILLEMSZ., JORIS

geb./ovl.

-

functie(s)

raammr. 8 febr. 1501 (Archief Heilige Geest 685)

beroep

-

overige gegevens

Is hij Joris Willem Pietersz. die erfdeel van vader en moeder ontving 1486 (huis in de Spuistraat en 1/3 van een brouwerij aan het Spui); had broer Dirk (Archief Weeskamer 116 fol. 13).

WILLEMSZ., MICHIEL

geb./ovl.

geb. ca. 1509 ('t Hart, Costumen 87) of ca. 1518 (Ibidem 100)

functie(s)

vroedschap 1563/'64, 1567/'68; kapelmr. St. Anthoniskapel 6 juli 1549 (Archief Heilige Geest 2 fol. 89vo/90vo), huiszittenmr. 1558/'59 (niet gehele periode, later pas aangesteld)

beroep

drapenier 30 aug. 1550 (Archief Heilige Geest 502)

overige gegevens

Verm. als belender 30 aug. 1550 aan de Voldersgracht (Ibidem). Kocht 26 jan. 1551 een rente van 20 car. gld. op 16 hond land in het ambacht Dorp (Archief Sacramentsgasthuis 204). Tr. Maritgen Adriaansdr.; ovl. na hem; tot haar erfgenamen behoorde Vincentia Simonsdr. van der Does, 2 mei 1577 (dan weduwe van mr. Jan van der Haer, advocaat); zij verklaarde als mede-erfgename Trijntgen Thonisdr. een lijfrente van 3 pd. p.j. schuldig te zijn, die zij verzekerde op de voornoemde rente van 26 jan. 1551 (Archief Sacramentsgasthuis 204). ? 3 aug. 1580 begint Jan Wolf rek. van de renten e.d. van de kinderen van wijlen Willem Michielsz. bij nog levende Josine Lodewijksdr., te weten Lijsbeth, Magdalena, alsmede kleinkind Willem Lodewijksdr. bij Lodewijk Willemsz. (Archief Weeskamer 3033).

WILLEMSZ., MR. WILLEM

geb./ovl.

-

functie(s)

substituut-baljuw verm. 10 apr. 1483-11 febr. 1485 (Rekenkamer, Rekeningen 3930 fol. 1, 3931 fol. 1, 3932 fol. 1)

beroep

-

overige gegevens

-

WILLEMSZ., PHILIPS

geb./ovl.

-

functie(s)

-

-beroep

-

overige gegevens

Studeerde, afkomstig van Den Haag te Orléans, verm. ald. vanaf 1469 (H. de Ridder-Symoens, `Studenten uit het bisdom Utrecht aan de rechtenuniversiteit van Orléans 1444-1546. Een overzicht', in: M. Bruggeman e.a., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 70-97, p. 93).

WILLEMSZ., WERMBRECHT

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1516/'17, 1517/'18, 1519/'20, 1520/'21; weesmr. 1519-'20

beroep

-

overige gegevens

Is hij degene die wordt verm. aan Jfr. Ydastraat? (zie Archief Heilige Geest 627). Jan Wermbrechtsz. betaalde 1317 landhuur op de meente van Eikenduinen (Hamaker, Rekeningen I 25). Willem Wermbrechtsz. pachtte in 1333 het grfl. deel van de grote tiende in den Broek te Rijswijk (Ibidem 165). Gerrit die Bloete verkocht 11 okt. 1321 de abdij van Rijnsburg een rente van 1 pond p.j. in de woning van Wermbout Willemsz. te Rijswijk (Hoek, `Ruyven', Centraal Bureau voor Genealogie 1974 p. 33). Wermbrecht Willemsz. verklaart 1 aug. 1413 schuldig te zijn aan Jan Bolle die coster 8 pd. Holl. rente, die hij verzekert op zijn vader Willem Wermbrechtsz.' woning in het Westambacht van Den Haag (17 morgen land met huis en boom), bel. Pieter Cobels woning e.a., en op 3 morgen 2 hond land, bel. w. de Leyweg; 14 jan. 1430 verklaarde Jacob Dirk Pietersz.z. Alijd Wermbrechtsweduwe hetzelfde schuldig te zijn; gelegen omgeving Westerbeek (Archief Heilige Geest 2 fol. 374-376, Memorie 2 fol. 55 en vo; Kloosters Delfland reg. 19 p. 399). ? Wermbrecht Pietersz. (reg. 223 Archief Heilige Geest). Alijd Wermbrechts weduwe met voogd Willem Wermbrechtsz. verklaart schuldig te zijn 6 pd. Holl. rente op 4 morgen hofland (29 apr. 1448); gift nu Willem Wermbrechtsz., gift nu Jacob Bol (Mem 2 fol. 57). Aleid Wermbrechtsz. verm. als bezitster van de Oechorst, ten w. belend door het hoflant, 1437; 1499/1500 in handen van Willem van Berendrecht (Cartularium Holl. Huis p. 3 en 4). Aleid Wermbrechts weduwe verm. met kinderen in belending van geestland 26 aug. 1427 (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 28 fol. 2vo, gemerkt A). Willem Wermbrechtsz. verkocht 28 juli 1479 een tuin en erf aan de westzijde van St.-Elisabethsconvent met half de sloot en half de laan aan de oostkant van de tuin en het erf (Kloosters Delfland, reg. 61 p. 28). Wermbrecht Wsz. draagt convent van St. Maria in Bethanië te 's-Gravenzande 3 1/2 morgen pachtland ald. over tegen eeuwig levensonderhoud (Kloosters Delfland p. 266-7, reg. 227). Wermbr. Wsz. beleend [ca. 1400] met 4 1/2 morgen land, na opdracht uit eigen, onder Rijswijk, na hem Willem Huge Blotenz. (Nationaal Archief, Archief Nassause Domeinraad 44 fol. 357vo). Wermbrecht Willemsz. is maag van Neelgen, oud 5 jr., dr. van Martijn Claasz., w. te Eikenduinen, en wijlen Wive Jansdr. (28 mrt. 1514), wanneer M. moederlijk erfdeel bewijst 20 pd. 10 sch. groten Vl., verzekerd op 1/6 van zijn woning en op 4 hond eigen land, Dirk Jansz. is oom (Archief Weeskamer 118 fol. 66); 11 apr. 1516 bewees Martijn in bijzijn van ooms Dirk en Jacob Jansz. (en oudoom Wermbrecht) zijn dr. 100 R. gld. van 40 groten 't stuk, zijnde erfenis van ooms Joost en Jan Jansz.; hij zal haar van rente van deze som jaarlijks 6 R. gld. geven tot hij de som heeft afgelost, verzekerd op 2 morgen land die hij te Escamp heeft gekocht (Ibidem fol. 116vo); 21 juni 1521 kwam Martijn overeen 6 pd. Holl. p.j. te betalen, de 2 morgen zouden zijn dochter toebehoren (Ibidem fol. 116vo-117). Memorie van Lijsbeth Wermbrechtsdr. in St.-Jacob (Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 16). Aagte Verenbrechtsdr. tr. Dirk van de Veen, hij werd 15 dec. 1370 beleend door de heer van Naaldwijk met 3 morgen land in Loosduynredijck onder Monster, bel. t.w. Wendekenssloot, te versterven op zoon Willem of Dirk (Ons Voorgeslacht 1972 p. 190, Hontshol).

WILLEMSZ., WITTE

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 27 aug. 1445 (Archief Heilige Geest 2 fol. 445vo/446)

beroep

bontwerker

overige gegevens

Grfl. leen (Ons Voorgeslacht 1990 p. 147): 60 morgen veen, verminderd met 19 1/2 morgen, (1390: aan het eind van de Hout; 1402: de Haaghout; 1462: in Wassenaar; 1421: met huis, hofstede en land; 1448: zijnde 75 morgen, west: de Haaghout en Gerard Potter, oost: de leenheer met venen, Gerard Jacobsz. en Dirk Jansz., noord: de banwetering, zuid: de scheiding door de venen), beiderzijds: de leenheer met venen, (1462: jaarlijks 36 pond hollands waardig). 1375 Berwout Willemsz. en Pieter Bac krijgen op verzoek van Jan Dirk Jagersz. 19 1/2 morgen ten eigen; 1390 Jan Dirksz., wonend t'enden Haaghout, met ledige hand; 7 nov. 1400 Jan Simon bij dode van Jan Dirksz., zijn vader; 10 juli 1402 IJsbrand Jansz. bij ovdr. door Jan Simon, zijn broer, met de helft; 7 mrt. 1403 IJsbrand Jansz. bij ovdr. door Jan Simon, zijn broer, met de andere helft; 5 jan. 1421 IJsbrand Jansz. alias Brandekijn, houtvester; 17 apr. 1430 Jan IJsbrand Janszz. bij dode van zijn vader met lijftocht van Aleid, zijn moeder, op de mindere helft; 28 mrt. 1435 en 1447: Jan IJsbrand Janszz.; 28 apr. 1462 Jan IJsbrandsz. ten eigen, omdat er veel verdolven veen in de woning ligt, waarna overdracht aan Gerard van Assendelft. Ibidem: 36 pond hollands jaarlijks op een huizing, woning en land in Wassenaar aan het eind van het bos van den Haag, (1472: boven en beneden: de leenheer). 28 apr. 1462 Jan IJsbrandsz. bij opdracht door Gerard van Assendelft in ruil voor bovengenoemd leen. Tochtte 26 sept. 1469 zijn vrouw Arnout, dochter van Jacob van Vinkwijk, op de helft; 10 febr. 1473 belening van Jan van Assendelft bij overdracht door Jan IJsbrandsz., bevestigd door Arnout, dochter van Jacob van Vinkwijk, diens vrouw. 22 mrt. 1438 verkocht Jan Witte Louwerijsz. aan Heynrick van Groesbeeck 8 morgen land in de Vrijenban, belend ten zuiden: de heren van Ruven, ten noorden: de proost van Conincvelt, ten oosten en westen: de banweg, belast met 70 gr. Hollands en 21 sc. herengeld voor de graaf. Bezegeld door Dirc Willemsz. van Oistgeest: een krukkenkruis, en door Witte Willemsz.: 3 gaande windhonden 2, 1 (Ons Voorgeslacht 1987 p. 495). Hamaker, Rekeningen I 26: 1317 ontvangst t.b.v. de rentmeester door Dirc die jagher en Heyne die coster van 'de renten van den dunen' (11 pd. 2 sch.). Witte verklaarde 30 dec. 1442 HG rente van 20 sch. Holl. schuldig te zijn, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde; 1557 was het huis in handen van Joost Jacobsz. (Archief Heilige Geest 2 fol. 153 en vo). Smit rek. Heneg. II 120, 143/144 en 166/167: Dirk van Walichsdorp ontvangt als jager in o.m. het Haagse Hout wedden e.d. (1337/'39, 1342/'43 en 1343/'44); 20 jan. 1431 werd deze (Witte Willem Broederszoonsz. genoemd) door de heer van Wassenaar beleend met de woning te Waalsdorp onder Wassenaar zoals zijn voorouders het hielden; kreeg het, met zijn tweede vrouw Peternelle Aarndsdr., 11 nov. 1463 ten vrij eigen omdat hij arm was en veel kinderen had (Ons Voorgeslacht 1978 p. 620); tochtte deze Petronella 25 nov. 1448 aan de mindere helft van Walichsdorp (Bylsma VI 19=Twickel B fol. 76vo). De tienden van Walicxdorp, leen van de hofstad Raephorst (Ons Voorgeslacht 1974 p. 96): 12 mei 1406: Gerrit Dirck Jagersz. met ledige hand (B, f 2, op dezelfde dag als Gherit Broeder, die men heet Gherit Jager als leenman verm., B, f 24). 6 nov. 1446: Witte Willemsz. (B, f 2, als leenman verm. 1472, I.h. 283, f 121v, mogelijk dezelfde als Witte die bontwercker, als leenman verm. 20 jan. 1456 en 1457, B, f 51 en C, blz. 70). 18 apr. 1476: Henrick Wittensz. en draagt het leen over aan Peter Jwe (Jobe) (B, f 62 en C, blz. 49).(Witte Willemsz.); wsl. dezelfde als Witte die bontwercker, die als leenman 20 jan. 1456 en in 1457 voorkomt (Ons Voorgeslacht 1974 p. 96). Bylsma VI 19: 10 jan. 1430 (zal s.c. zijn) verkoopt Philips van Bourgondië Witte Willemsz. 14 morgen land Tendenhout, voorheen in leen gehouden door Dirk Gerrit Broederszn. en na diens dood aan de graaf vervallen. Dirk die Jagher: zie Scheveningen. Hamaker, Rekeningen II 73: 1343/44 betaling aan grfl. dienaar Dirk van Walixtorp; ontving geen betaling voor de tijd dat hij in de grfl. herberg verbleef en voor de tijd dat hij 'an den houte' was. Geslacht Die Jagher: leenbezitters van gronden Tendenhout, onder hen ook een grfl. houtvester (later Reigersbergen) (Ons Voorgeslacht 1990 p. 147-148). Ons Voorgeslacht 1990 p. 148: Gerard die Jager werd 146 beleend met 3 morgen land in Waalsdorp, west en noord: Dirk die Jager en 1 morgen Ter Meer. Ons Voorgeslacht 1985 p. 14: Veen en land aan het eind van de Lage; een veen langs de broek; twee varkens in `t Aker in de bos en de leg in Harstlage. 1281: Gerard die Jager verm., het eerste perceel gedeeld met Dirk die Jager. Ons Voorgeslacht 1985 p. 17: 7 morgen land in den Haag bij de noordmolen, oost: IJsbrand die Jager, noord: de molen; 1 morgen, noord: de duinen. 1346 Gerard die Jager. Ibidem p. 25: 1 hoet haver (1334: en 1 hoet rogge) in Den Haag op het huis (1390: van de rentmeester van Noord-Holland). 1281 Gerard die Jager verm.; 1316 Dirk, des burggraven jager verm.; 13.. Dirk die Jager, verm. 1334 ook met 1 hoet rogge in ruil voor een leg in het Haaghout, voorts tot 1363; Gerard Broeder, verm. 1364; 21 apr. 1371 Gerard Broeder Dirk Jagersz. bij dode van zijn vader; 1390 Gerard Dirksz., wonend aan het eind van de Hout, met ledige hand; 29 febr. 1408 Dirk Gerard Dirk Broedersz. bij ovl. van zijn vader; 10 jan. 1421 Dirk Gerard Broedersz.; 10 jan. 1431 Witte Willem Gerard Broederszz. bij ovl. van zijn vader; 1 febr. 1447 Witte Willem Gerard Broederszz.; 21 okt. 1476 Hendrik Witte Willemszz. bij ovl. van zijn vader, waarna overdracht aan Pieter Robbe. Ons Voorgeslacht 1978 p. 605: 2 morgen land (1482: ten zuiden van het huis Raephorst): 13 febr. 1451 belening Witte Willemsz. van Walicxdorp, neef van de leenheer Jacob, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen; 25 apr. 1482 Heer Dirck van den Bossche.

WOERT, DIRK VAN DER

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1421

beroep

-

overige gegevens

Een andere Dirk van der Woert verklaarde 12 mei 1397 zijn broer Pieter Hughen rente schuldig te zijn op zijn woonhuis en erf bij de Korenmarkt (Archief Heilige Geest 2 fol. 110vo; Geestl. Kant. 589 spreekt in afschrift van zwager); ald. in belending 13 dec. 1420 zijn erfgenamen, Archief Heilige Geest 592, dus een ander als de geestmeester. 1374 di na 25 dec. schuldverklaring t.g.v. Dirk van der Woert (rente gevestigd op huis aan Veenstraat-oostzijde, Nationaal Archief, Geestelijk Kantoor Delft 589, 's-Gravenhage).

WOERT, HENDRIK VAN DER

geb./ovl.

-

functie(s)

baljuw van Haagambacht 1393-1394 (Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 2008-2009, comm. 20 sept. 1393, Scheffer, Beveelboeken, I 8, Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 892 fol. 14; i.v.m. met niet betalen van het reces door hem nam Uten Broeke tijdelijk waar, zie ald., opnieuw comm. 18 jan. 1397, Scheffer, Beveelboeken, I 30= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 892 fol. 41vo; bleef aan, beveling van Claas van Zwieten Pietersz. d.d. 22 okt. 1397 werd ongedaan gemaakt; kreeg die datum tevens comm. voor schoutambt van Delft, Scheffer, Beveelboeken I 35-36= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 892 fol. 49vo, opnieuw cie. 25 okt. 1403, Ibidem 75= Nationaal Archief, Archief Graven van Holland 892 fol. 134vo)

beroep

-

overige gegevens

Bezat 15 morgen land te Naaldwijk (Ons Voorgeslacht 78 p. 328). Wapenheraut 1903: Het ridderlijk geslacht van Heemskerk in de Middeleeuwen, J. Craandijk, tabel naast p. 444: Gerrit Barthout alias van Heemskerk, 1336 beleend met de goederen van het geslacht Van der Woert, ovl. wsl. voor 1354; tr. Aleyd van der Woert; zoon: Hendrik van der Woert, ridder, onthoofd 20 mei 1359, tr. Beatrix van Liesveld, dr. van Herbaren; o.a. uit dit huwelijk: Hendrik van der Woert, baljuw, 1403 houtvester van Haarlemmerhout, ovl. voor juni 1408; tr. Beatrix van Groenveld; zoons wsl.: Adriaan, houtvester Haarlemmerhout [verm. 8 jan. 1426 geeft dan 8 hond land in het Westambacht van DH in eigendom aan de leenman - Delftse Statenkloosters p. 365 reg. 26] en Floris Hendriksz. van Liesveld alias van Heemskerk. Ons Voorgeslacht 1977 p. 409/410: Van der Woerd, Naaldwijk Hendrik van der Woert zegelde 6 mrt. 1400 t.b.v. jvr. Claas van Naaldwijk, die hem neef noemde (Ons Voorgeslacht 1983 p. 421, zie ook p. 429 en 572).

WOLBRANDSZ., AARND

geb./ovl.

-

functie(s)

geestmr. 1479, '81; raammr. 1468 en deken der drapeniers (Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910 285)

beroep

drapenier

overige gegevens

Zie Van Kan, `Wolbrand Aarndsz.', Ned. Leeuw 1999.

WOLFF, JAN JANSZ.

. geb./ovl.

geb. 1506/'07 ('t Hart, Costumen 50) ovl. DH 21 mei 1584 (Fölting, Vroedschap 5)

functie(s)

5 sept. 1565 verm. als substituut-secretaris (Archief Weeskamer 124 fol. 58); rentmr. sacr.gasth. 1564-18 aug. '69; tresorier verm. 2 mei 1559, in functie gedurende de jaren1562/'63-63/'64, verm. 24 okt. 1567 (De Riemer, Beschrijving van ’s-Graven-Hage III 117), buitenvader van het Weeshuis (Fölting, Vroedschap 5); secretaris van Den Haag; advocaat (Ibidem), taalman o.m. 7 apr. 1554 ('t Hart, Costumen 50) en procureur, notaris verm. aug. 1554, 22 sept. 1558 (Fölting, Vroedsch 5) en 4 apr. 1563 (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 p. 120); huisbewaarder van het huis van Lamoraal van Egmond, hoek Kneuterdijk/Lange Vijverberg (Fölting, Vroedschap 5)

beroep

-

overige gegevens

Bewoonde 1561 en 1564 huis in Nieuwstraat-oostzijde, 4 huizen daarnaast bezat hij nog een huis (Fölting, Vroedschap 5). Zn. van Jan Jansz. Wolff; tr. 1e Alijd Hendriksdr., dr. van Hendrik Hermansz. en Cath. Jacobsdr., 2e Margaretha van Kissel (hertr. Lieven Hachmulder) (Ibid); onder de kinderen o.m. Margariete Wolff, tr. Hendrik Simonsz., substituut-secretaris 1559-1565 (Ibidem).

WOUTERSZ., GERRIT

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr.gasthuis 1484

beroep

-

overige gegevens

-

WYCK, JAN JACOBSZ. VAN

geb./ovl.

-

functie(s)

hoofdman sacr.gasthuis 1543/'44 en 1545/'46

beroep

-

overige gegevens

Bezat 1512 een graf in St.-Jacobskerk (Algemeen Nederlandsch Familieblad 1895 p. 25). Tr. Agnies Danielsdr.; zij testeerden 15 mrt. 1548 (Archief Weeskamer 122 fol. 48).

WYELANT, BAREND JANSZ.

geb./ovl.

-

functie(s)

schepen 1571/'72

beroep

-

overige gegevens

Loys Wielant, tr. Anna Cornelisdr., bewijst 18 aug. 1535 kinderen bij haar moederlijk erfdeel (Cornelis Lsz., 11 j., Anna Ldr., 9 j., Jan, 7 jr.); grootvader is Cornelis Ottenz., ooms Jochum en Jasper Csz. (Archief Weeskamer 120 fol. 147) Loys Wielant en Digna Vosse, zijn vrouw verm. 2 dec. 1562 (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 658). Cornelis Wyelant, eerste deurwaarder van het Hof van Holland verm. 29 jan. 1568 (Klapper Hypotheken 1538-1570 nr. 733).

WYERINGEN, VINCENT FRANSZ. VAN

geb./ovl.

begr. Gr.K. 28 nov. 1581 (Fölting, Vroedschap 15)

functie(s)

sacr.gasthmr. 1564/'65 t.e.m. 1572/'73; 1565/'66 ontbreekt; notaris (o.m. Archief Weeskamer 122 fol. 274vo, 5 sept. 1551); procureur Hof van Holland 15 mrt. 1556, 15 mrt. 1565 en 15.. (Veldhuijzen, Repertorium Rekenkamer 1355-1356; Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch 248 fol. 4vo)

beroep

-

overige gegevens

Bezat 15 mrt. 1556 een huis aan de Molenstraat (Veldhuijzen, Repertorium Rekenkamer 1355-1356). Zie voor zijn broer Dirk: Van Kan, Nageslacht Arend Pietersz., Ned. Leeuw 2003 kol. 89.

Top Of Page

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief