Middeleeuwse Haagse Bestuurders

Prosopografische gegevens

betreffende de lokale

Haagse politieke elite

tot in 1572

Auteur: Fred van Kan

 
 

In dit databestand zijn prosopografische gegevens opgenomen van de leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.

Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde (zie de opmerkingen hierna). Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters.. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek. De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand toegevoegd.

De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.

   
   
 

Opmerkingen bij het gebruik

1. In het veld beroep zijn geen landsheerlijke bestuursfuncties opgenomen of functies die met het Hof waren verbonden zoals procureur; deze zijn genoteerd in het veld functie(s).

2. Afgekorte titels zijn over het algemeen via de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief te traceren.

3. De aanduiding klerk zonder meer in het veld functie(s) doelt altijd op de functie van klerk of secretaris van Den Haag.

4. Voor dit databestand is alleen voor het veld functies volledigheid nagestreefd.

5. Voor zover niet nader is aangegeven, zijn gegevens betreffende bestuursfuncties ontleend aan: H.M. Mensonides (samenst.), De regering van 's-Gravenhage. Naamlijsten van burgemeesters, schepenen en vroedschappen van 's-Gravenhage, benevens van andere colleges van plaatselijk bestuur, z.j., typoscript berustend in de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief en aan F.J.W. van Kan, `Haagse bestuurders in de middeleeuwen. Lijsten van bestuurders van instellingen tot in 1571', Ons Voorgeslacht 56 (2001) 265-285.

 

Fred van Kan

   

 

Auteur

Fred van Kan

Publicatie

Haagse Elite tot 1572

Home

Haags Gemeentearchief